course-details-portlet

TPG4105 - Petroleumsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet tar for seg de ulike trinn i utvikling fra leting, utbygging, produksjon, vedlikehold og avstengning av olje- og gassfelt. Følgende del-emner inngår:
Petroleumsgeologi:
Geologiske prosesser, bergarters dannelse og egenskaper, strukturer, reservoarbergarter, akkumulasjon av petroleum.
Geofysikk:
Innsamling og tolkning av seismiske, petrofysiske og andre typer geofysiske data. Eksempel på kombinasjon av geologiske og seismiske data for å lage 3-dimensjonale bilder av jordas indre.
Brønnboring:
Systemer og metoder for boring og brønnkonstruksjon.
Formasjonsevaluering og reservoarteknikk:
Analyse av data samlet inn ved logging og kjernetaking i borehull. Metoder og prosedyrer for beregning av olje- og gassvolum, samt metoder for optimal utvinning.
Petroleumsproduksjon:
Beregning av brønnstrøm, metoder for separasjon av olje og gass, samt ulike utbyggingsløsninger for olje- og gassfelt.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene skal ha en generell oversikt og forståelse for de viktigste fasene i utviklingen av et olje/gass-felt.

Kunnskaper:
Studentene skal ha oversikt og forståelse av de ulike trinn i utviklingen av olje/gass-felt fra leting, utbygging, produksjon, vedlikehold og avstengning. De skal også ha kjennskap til geologiske prosesser og akkumulasjon av petroleum, innsamling og bruk av seismiske data, systemer og metoder for brønnboring og brønnkonstruksjon, formasjonsevaluering og reservoarteknikk samt petroleumsproduksjon.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne være i stand til å beskrive de viktigste fasene i utviklingen av et olje/gass-felt , samt forstå og nyttiggjøre seg sentrale plandokumenter for utbygging og drift av olje/gass-felt. De skal forstå hovedelementene i et boreprogram og gjøre overslag over utvalgte, sentrale parametre som inngår i programmet. Fra reservoarteknikkdelen av emnet skal studentene kunne gjennomføre enkle beregninger av fluidfordeling og fluidtransport i porøse media.
Bruk av fagspesifikke digitale verktøy inkludert programmering hvor dette er relevant.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingsarbeider inkluderer også bruk av programmeringsverktøy (som MS Excel og Python). Emnet foreleses på engelsk. Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Frank Jahn, Mark Cook & Mark Graham: Hydrocarbon exploration and production. Elsevier, Amsterdam, 2008.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsgeofysikk
  • Dypboringsteknikk
  • Petroleumsteknologi
  • Petroleumsgeologi
  • Petroleumsproduksjon
  • Reservoarteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 12.12.2020

Innlevering 12.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU