TPG4105 - Petroleumsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg de ulike trinn i utvikling fra leting, utbygging, produksjon, vedlikehold og avstegning av olje- og gassfelt. Følgende del-emner inngår:
Petroleumsgeologi:
Geologiske prosesser, bergarters dannelse og egenskaper, strukturer, reservoarbergarter, akkumulasjon av petroleum.
Geofysikk:
Innsamling og tolkning av seismiske, petrofysiske og andre typer geofysiske data. Eksempel på kombinasjon av geologiske og seismiske data for å lage 3-dimensjonale bilder av jordas indre.
Brønnboring:
Systemer og metoder for boring og brønnkonstruksjon.
Formasjonsevaluering og reservoarteknikk:
Analyse av data samlet inn ved logging og kjernetaking i borehull. Metoder og prosedyrer for beregning av olje- og gass volum, samt metoder for optimal utvinning.
Petroleumsproduksjon:
Beregning av brønnstrøm, metoder for separasjon av olje og gass, samt ulike utbyggingsløsninger for olje- og gassfelt.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene skal ha en generell oversikt og forståelse for de viktigste fasene i utviklingen av et olje/gas-felt.

Kunnskaper:
Studentene skal ha oversikt og forståelse av de ulike trinn i utviklingen av olje/gass-felt fra leting, utbygging, produksjon, vedlikehold og avstengning. De skal også ha kjennskap til geologiske prosesser og akkumulasjon av petroleum, innsamling og bruk av seismiske data, systemer og metoder for brønnboring og brønnkonstruksjon, formasjonsevaluering og reservoarteknikk samt petroleumsproduksjon.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne være i stand til å beskrive de viktigste fasene i utviklingen av et olje/gass-felt , samt forstå og nyttiggjøre seg sentrale plandokumenter for utbygging og drift av olje/gass-felt. De skal forstå hovedelementene i et boreprogram og gjøre overslag over utvalgte, sentrale parametre som inngår i programmet. Fra reservoarteknikkdelen av emnet skal studentene kunne gjennomføre enkle beregninger av fluidfordeling og fluidtransport i porøse media.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Frank Jahn, Mark Cook & Mark Graham: Hydrocarbon exploration and production. Elsevier, Amsterdam, 2008.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09.12.2017 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.