course-details-portlet

TPG4105 - Petroleumsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg de ulike trinn i utvikling fra leting, utbygging, produksjon, vedlikehold og avstengning av olje- og gassfelt. Følgende del-emner inngår: Petroleumsgeologi: Geologiske prosesser, bergarters dannelse og egenskaper, strukturer, reservoarbergarter, akkumulasjon av petroleum. Geofysikk: Innsamling og tolkning av seismiske, petrofysiske og andre typer geofysiske data. Eksempel på kombinasjon av geologiske og seismiske data for å lage 3-dimensjonale bilder av jordas indre. Brønnboring: Systemer og metoder for boring og brønnkonstruksjon. Formasjonsevaluering og reservoarteknikk: Analyse av data samlet inn ved logging og kjernetaking i borehull. Metoder og prosedyrer for beregning av olje- og gassvolum, samt metoder for optimal utvinning. Petroleumsproduksjon: Beregning av brønnstrøm, metoder for separasjon av olje og gass, samt ulike utbyggingsløsninger for olje- og gassfelt.

Videre diskuteres løsninger for økt energieffektivitet og redusert CO2-fotavtrykk.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal ha en generell oversikt og forståelse for de viktigste fasene i utviklingen av et olje/gass-felt.

Kunnskaper: Studentene skal ha oversikt og forståelse av de ulike trinn i utviklingen av olje/gass-felt fra leting, utbygging, produksjon, vedlikehold og avstengning. De skal også ha kjennskap til geologiske prosesser og akkumulasjon av petroleum, innsamling og bruk av seismiske data, systemer og metoder for brønnboring og brønnkonstruksjon, formasjonsevaluering og reservoarteknikk samt petroleumsproduksjon.

Ferdigheter: Studentene skal kunne være i stand til å beskrive de viktigste fasene i utviklingen av et olje/gass-felt, samt forstå og nyttiggjøre seg sentrale plandokumenter for utbygging og drift av olje/gass-felt. De skal forstå hovedelementene i et boreprogram og gjøre overslag over utvalgte, sentrale parametre som inngår i programmet. Fra reservoarteknikkdelen av emnet skal studentene kunne gjennomføre enkle beregninger av fluidfordeling og fluidtransport i porøse media. Bruk av fagspesifikke digitale verktøy inkludert programmering hvor dette er relevant.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingsarbeider inkluderer også bruk av programmeringsverktøy (som MS Excel og Python). Emnet foreleses på engelsk. Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Frank Jahn, Mark Cook & Mark Graham: Hydrocarbon exploration and production. Elsevier, Amsterdam, 2008.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsgeofysikk
  • Dypboringsteknikk
  • Petroleumsteknologi
  • Petroleumsgeologi
  • Petroleumsproduksjon
  • Reservoarteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 11.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 18
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU