course-details-portlet

TPD4210 - Sustainability Transitions

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgaver
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgaver 100/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg design og designaktiviteters rolle i omstilling til rettferdige og bærekraftige fremtider. Omstilling til mer bærekraftige samfunn krever endringer i systemer for mat, mobilitet, energi, vann, etc. Målet med emnet er å utvikle kandidatenes kunnskap og evne til å kritisk reflektere over design og designeres rolle i slike samfunnsendringer, i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Emnet fokuserer på livsstiler og hvordan de er knyttet til sosiotekniske og sosioøkologiske systemer, og dekker teorier og metoder for (design for) bærekraftige samfunnsendringer.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidatene har fått kunnskap om teorier og metoder for å vurdere designs bidrag til (overganger til) bærekraftige samfunn. De har fått forståelse for systemiske relasjoner og endring, og kjennskap til metoder for utvikling av visjoner, involvering av interessenter og design for ulike nivåer og tidshorisonter. De kan kartlegge og analysere systemer, identifisere muligheter for endring og kritisk reflektere over designeres roller og ansvar.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført kurset har kandidatene fått praktisk erfaring med å kritisk analysere hvordan produkter og tjenester, teknologier og infrastrukturer er knyttet til og påvirker samfunn og natur, og med å identifisere muligheter for endring. De har fått grunnleggende erfaring med å anvende forskningsferdigheter i et designprosjekt.

Generell kompetanse:

Kandidatene har fått kunnskap om teorier, metoder og praksiser knyttet til design og designeres rolle i overganger til bærekraftige samfunn. De er i stand til å analysere, identifisere og kritisk reflektere over muligheter for å bidra til slike samfunnsendringer, og for å sette i gang endringer på systemnivå gjennom design.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises på engelsk. Aktiviteter inkluderer øvinger, analyse av eksisterende caser og/eller prosjektarbeid i grupper, innenfor et gitt tema. Kandidatene får veiledning i tillegg til forelesninger og gjesteforelesninger. Kandidatene som tar emnet får tilgang til supplerende ressurser fra emnet TPD4200.

Mer om vurdering

Vurdering gjøres på grunnlag av innleverte oppgaver. Krav til leveransene vil bli publisert i NTNUs læringssystem. Oppgaver levert i løpet av semesteret blir vurdert under ett.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Design (MSDESIG)

Forkunnskapskrav

TPD4156 - Design 7 - Tjenestedesign

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økologisk design
  • Designmetodikk
  • Design
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgaver

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgaver 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgaver 100/100

Innlevering
24.05.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU