course-details-portlet

TPD4142 - Design Thinking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Design Tenkning er en menneskelig orientert tilnærming til å utvikle innovative produkter og tjenester. Emnet gir en forsknings- og praksisorientert utsikt mot designtanking, og introduserer studentene til grunnleggende designforskning, design og refleksjon, samt et bredt spekter av designrelaterte temaer. Tematisk fokuserer kurset på serviceorientert designtenking, der studentene vil bli utsatt for strategiske og menneskesentrede metoder og prosesser, samt utfordret til å løse samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske, miljømessige og politiske spørsmål.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har utviklet grunnleggende forståelse av designernes tankegang og iboende prosesser og metoder. Kandidaten skal kunne forstå forholdet mellom tjeneste innovasjon og hvordan sosiale, teknologiske, økonomiske, miljømessige og politiske utviklinger påvirker eller påvirkes av design. Dette innebærer at studenten skal være velbevandret når det gjelder å håndtere storskala "verdensproblemer" gjennom et design-tankeobjektiv.

Ferdigheter: Ved å bruke designtanking i et tverrfaglig team, er kandidaten i stand til å adressere debatt om og løse spesifikke designproblemer, forutse fremtidige behov, løse disse behovene kreativt og designelt ved å introdusere verdi på ulike nivåer: menneskelig organisasjon, virksomhet økosystem, sosialt.

Generelle kvalifikasjoner:
Kandidaten har lært: (1) grunnleggende bruker-sentrert metoder, (2) hvordan man løser udefinerte problemer, (3) grunnleggende visualisering, representasjon og kommunikasjonsteknikker.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er helt prosjektbasert. Studentene skal jobbe i grupper på 3-4 på et strategisk rettet service design prosjekt. Prosjektets natur kan være forsknings- eller praksisbasert, eller begge deler. Hver studentgruppe må definere omfang av sitt prosjekt i samråd med kurskoordinatoren i sammenheng med "Hvordan gir man bedre service, teknologisk og sosialt med folk i tankene".
En rekke forelesninger, som diskuterer et bredt spekter av designtanker, relatert innhold og prosess, kompletterer prosjektarbeidet. Formålet med disse forelesningene er å utfordre elevene til å tenke og reflektere over sosial, økonomisk, teknologisk, miljømessig og politisk tema som har betydning for menneskelig atferd og velvære.
Videre vil to to-halvdagers workshops gjennomføres.
Formålet med disse verkstedene er å utstyre studenter med forsknings- og designmetoder og -verktøy for å løse ulovlige og / eller kontekstuelle problemer.
De første to 1/2-dagers workshops sentrerer seg om "Emphatise" - "Define" - "Ideation" -fasene i Design Tenking Prosessen. De tar sikte på å trene studenter til å jobbe med forskningsmetoder som observasjoner, intervjuer, personas, brukerreiser, scenarier, fortellinger osv. I tillegg vil elevene også lære å konsolidere data og funn i et problem og kravliste.
De andre to 1/2-dagers workshops dreier seg om "Design" - "Prototyping" - "Testing" -fasen av Design Thinking Processen. Metoder og verktøy, som "Sketching", "Service Blueprinting", "Paper Prototyping", "Participatory Design", "Future Stakeholder Mapping" etc. vil bli diskutert.
På ukentlig basis møtes studentgrupper med sine respektive prosjektleder for å diskutere utviklingen av prosjektene sine.
Kandidaten må være innmeldt i en gruppe innen 3 uker etter oppstartsdagen for å delta videre i kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Workshop
  • Workshop

Mer om vurdering

Det er obligatorisk at studentene deltar i 2 x to dagers verksted. Deltakelse vil bli tatt og ved ferdigstillelse vil 30% av den totale karakteren bli tildelt.
Prosjektarbeidet utgjør 70% av karakteren. Avhengig av prosjektets art og omfang vil leveranser bli avtalt mellom kurskoordinator og ekk av gruppene. En foreløpig og endelig kritikk vil være en del av prosjektvurderingen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen krav til spesifikk forhandskunnskap

Kursmateriell

Foredragsdisplayene skal betraktes som hovedmateriell.
Dessuten vil en rekke tematisk litteratur i form av nyere artikler være
distribuert på NTNU Blackboard eller under de respektive forelesningene.
I tillegg til å engasjere seg med det foreskrevne materialet, vil studentene bli oppfordret til å lese mye om sosiale, økonomiske, politiske, miljømessige forhold, etc. Både nasjonalt og internasjonalt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designstrategier
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU