course-details-portlet

TN303012 - Navigasjon 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Bridge Resource Management (BRM) med fokus på menneskelig faktorBridge Resource Management (BRM) med fokus på ledelse/mentoring RedningstjenestenPlanlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdragLedelse av SAR operasjoner (OSC)Praktiske SAR øvinger i simulatorFaget dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW kapittel II tabell A-II/1-2.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:ha inngående kunnskap innen Search and Rescue (SAR) og Bridge Resource Management (BRM) i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon -Navigasjon på det operative nivået og STCW kode A-II/2 funksjon -Navigasjon på ledelsesnivået-ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til SAR operasjoner-ha kunnskaper om ledelse/mentoring i praksisLæringsutbytte - Ferdigheter:kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til SAR operasjoner og BRM.kunne planlegge og gjennomføre SAR oppdragkunne lede SAR operasjoner som On Scene Coordinator (OSC)kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse for operative menneskelige aspekter som samhandling, kommunikasjon og situasjonsoversikt på bro.kunne gjøre rede for hvordan norsk og internasjonal redningstjeneste og regelverk er oppbygdkunne gjøre rede for og anvende grunnleggende teori for planlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdrag, herunder også On Scene Coordinator sine plikterha ferdigheter innen operasjonell ledelse, og må kunne arbeide både selvstendig og i team. Kandidaten må også kunne arbeide innenfor flerkulturelle grupper.ha ferdigheter innen ledelse/mentoring av medarbeidere .Læringsutbytte - Kompetanse:ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, ha respekt for andre fagområder og fagpersoner, og kunne bidra i tverrfaglig arbeid og kunne tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til aktuell arbeidssituasjon og -forhold.delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:Forelesninger, simulator. Obligatoriske arbeidskrav:Obligatorisk oppmøte på simulator øvinger. Fortløpende evaluering av prestasjon på simulator øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis / gis ut av faglærer

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 08.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 0
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU