TN303012 - Navigasjon 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Bridge Resource Management (BRM) med fokus på menneskelig faktor
Bridge Resource Management (BRM) med fokus på ledelse/mentoring 

Praktiske øvinger i hurtigbåtsimulatorsimulator

Redningstjenesten

Planlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdrag

Ledelse av SAR operasjoner (OSC)

Praktiske SAR øvinger i simulator

Kandidaten vil ved tilfredstillende gjennomføring av Hurtigbåtkurset (teori/simulator) få utstedt Hurtigbåt Grunnkurs kursbevis som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Faget dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW kapittel II saksjon A-II/1-2.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha inngående kunnskap innen Search and Rescue (SAR) og Bridge Resource Management (BRM) i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon -Navigasjon på det operative nivået og STCW kode A-II/2 funksjon -Navigasjon på ledelsesnivået

-ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til SAR operasjoner

-ha kunnskaper om ledelse/mentoring  i praksis

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til SAR operasjoner og BRM.

kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å operere skip, sikkert og effektivt og bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid.

kunne planlegge og gjennomføre SAR oppdrag

kunne lede SAR operasjoner som On Scene Coordinator (OSC)

kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse for operative menneskelige aspekter som samhandling, kommunikasjon og situasjonsoversikt på bro.

kunne gjøre rede for hvordan norsk og internasjonal redningstjeneste og regelverk er oppbygd

kunne gjøre rede for og anvende grunnleggende teori for planlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdrag, herunder også On Scene Coordinator sine plikter

ha ferdigheter innen operasjonell ledelse, og må kunne arbeide både selvstendig og i team. Kandidaten må også kunne arbeide innenfor flerkulturelle grupper.

ha ferdigheter innen ledelse/mentoring av medarbeidere .

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, ha respekt for andre fagområder og fagpersoner, og kunne bidra i tverrfaglig arbeid og kunne tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til aktuell arbeidssituasjon og -forhold.

delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, simulator, CBT 

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på simulatorøvinger. Fortløpende evaluering av prestasjon på simulatorøvinger. 
Obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne avlegge eksamen (antall innleveringer oppgis ved kursstart). Ikt-verktøy skal benyttes i løsningene. Godkjente innleveringer gir adgang til første ordinære eksamen, samt første ny og utsatt eksamen. Ved neste ordinære eksamen, må nye obligatoriske oppgaver innleveres. Obligatoriske arbeidskrav/deltakelse med gruppebesvarelse:Til eksamen skal gruppebesvarelsen tas med og vedlegges den individuelle besvarelsen. Hvis studenten venter til neste ordinære slutteksamen, må ny gruppeoppgave besvares, innleveres og godkjennes. Emner/Tema med krav om deltakelse:Deltakelse prosent oppgis for hvert enkelt Tema som har slike krav

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

2 timers skriftlig eksamen. Til eksamen skal gruppebesvarelsen tas med og vedlegges den individuelle besvarelsen. Hvis studenten venter til neste ordinære slutteksamen, må ny gruppeoppgave besvares, innleveres og godkjennes.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Pensumlitteratur oppgis / gis ut av faglærer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.12.2017 09:00 G325
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.