course-details-portlet

TN303012 - Navigasjon 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Bridge Resource Management (BRM) med fokus på menneskelig faktor Bridge Resource Management (BRM) med fokus på ledelse/mentoring Redningstjenesten Planlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdrag Ledelse av SAR operasjoner (OSC) Praktiske SAR øvinger i simulator Faget dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW kapittel II tabell A-II/1-2.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

 • ha inngående kunnskap innen Search and Rescue (SAR) og Bridge Resource Management (BRM) i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon
 • Navigasjon på det operative nivået og STCW kode A-II/2 funksjon
 • Navigasjon på ledelsesnivået
 • ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til SAR operasjoner
 • ha kunnskaper om ledelse/mentoring i praksis
 • Læringsutbytte - Ferdigheter:
 • kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til SAR operasjoner og BRM
 • kunne planlegge og gjennomføre SAR oppdrag kunne lede SAR operasjoner som On Scene Coordinator (OSC)
 • kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse for operative menneskelige aspekter som samhandling, kommunikasjon og situasjonsoversikt på bro
 • kunne gjøre rede for hvordan norsk og internasjonal redningstjeneste og regelverk er oppbygd kunne gjøre rede for og anvende grunnleggende teori for planlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdrag, herunder også On Scene Coordinator sine plikter
 • ha ferdigheter innen operasjonell ledelse, og må kunne arbeide både selvstendig og i team
 • kunne arbeide innenfor flerkulturelle grupper
 • ha ferdigheter innen ledelse/mentoring av medarbeidere .
 • Læringsutbytte - Kompetanse:
 • ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter
 • ha respekt for andre fagområder og fagpersoner, og kunne bidra i tverrfaglig arbeid og kunne tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til aktuell arbeidssituasjon og -forhold
 • delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, simulator. Obligatoriske arbeidskrav: Obligatorisk oppmøte på simulator øvinger. Fortløpende evaluering av prestasjon på simulator øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis / gis ut av faglærer

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Nautikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 03.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU