course-details-portlet

TN303012 - Navigasjon 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Bridge Resource Management (BRM) med fokus på menneskelig faktor
Bridge Resource Management (BRM) med fokus på ledelse/mentoring 

Redningstjenesten

Planlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdrag

Ledelse av SAR operasjoner (OSC)

Praktiske SAR øvinger i simulator

Faget dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW kapittel II tabell A-II/1-2.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha inngående kunnskap innen Search and Rescue (SAR) og Bridge Resource Management (BRM) i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon -Navigasjon på det operative nivået og STCW kode A-II/2 funksjon -Navigasjon på ledelsesnivået

-ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til SAR operasjoner

-ha kunnskaper om ledelse/mentoring  i praksis

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til SAR operasjoner og BRM.

kunne planlegge og gjennomføre SAR oppdrag

kunne lede SAR operasjoner som On Scene Coordinator (OSC)

kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse for operative menneskelige aspekter som samhandling, kommunikasjon og situasjonsoversikt på bro.

kunne gjøre rede for hvordan norsk og internasjonal redningstjeneste og regelverk er oppbygd

kunne gjøre rede for og anvende grunnleggende teori for planlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdrag, herunder også On Scene Coordinator sine plikter

ha ferdigheter innen operasjonell ledelse, og må kunne arbeide både selvstendig og i team. Kandidaten må også kunne arbeide innenfor flerkulturelle grupper.

ha ferdigheter innen ledelse/mentoring av medarbeidere .

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, ha respekt for andre fagområder og fagpersoner, og kunne bidra i tverrfaglig arbeid og kunne tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til aktuell arbeidssituasjon og -forhold.

delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, simulator. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på simulator øvinger. Fortløpende evaluering av prestasjon på simulator øvinger. 

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis / gis ut av faglærer

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 07.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU