course-details-portlet

TN203621 - Teoretisk Navigasjon 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Kurset dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/2, funksjon Navigasjon på ledelsesnivået innenfor de emnene som er listet nedenfor. • Nautisk publikasjoner (sjøkart, losbeskrivelser, tidevannstabeller, strømatlas, fyrlister, etc.) • ECDIS • Rate of Turn (ROT) og parallellindeksering (PI) • Manøverkarakterestikker og standard manøverprøver • Gruntvann- og kanaleffekt • Operasjon i trange farvann og kanaler • Fortøynings- og ankringsarrangement, inkl. offshoresystemer • Tauing og bruk av taubåter • Operasjon i is (Polar Code Basic kurs) • Planlegging av oversjøiske og kystnære seilaser • Risikovurdering, samt vurdering av nødvendige marginer for sikker seilas • Dagbokføring og dokumentasjon av reisen • Etablering av vakt- og brorutiner, samt bruk av los • VTS, lostjenester, overvåkning og rapporteringsregimer • Tolking av sjøveisregler og forskjellige case knyttet til kollisjoner og brudd på sjøveisreglene. Faget dekker også kravene til kadettfarledsbevis og Polar Koden Basic kurs.

Læringsutbytte

-ha inngående kunnskap innen navigasjon og fremføring av skip i henhold til STCW kap. II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon "Navigasjon på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon Navigasjon på ledelsesnivået". -ha inngående kunnskap om metoder for sikker fremføring av forskjellige typer skip under forskjellige forhold og farvann, samt nasjonale og internasjonale regler knyttet til seilasen og dokumentasjon av denne. -kjenne til planlegging av seilas og fremføring av skip i et historisk perspektiv, den teknologiske utviklingen og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-, sikkerhetsmessige-, etiske- og -økonomiske konsekvenser knyttet til fremføring av skip til sjøs. -kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap inne fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis. -anvende og vurdere nautiske publikasjoner som kreves for planlegging av reisen. -anvende metoder for planlegging av seilas i forskjellige farvann, inkludert krevende former for kystfarvann. -benytte simulator til å demonstrere bruk av ECDIS til å opprettholde navigeringens sikkerhet -anvende metoder for sikring av seilasen, ved hjelp av elektroniske instrumenter og visuelle observasjoner. -vurdere og beregne skipets påvirkning av gruntvannseffekt. -vurdere og beregne skipets miljøpåvirkning, samt behovet for taubåter. -redegjøre for metoder og prosedyrer for fortøyning og ankring. -ha generell kunnskap om forskjellige maritime operasjoner, inklusivt offshore. -vurdere faremoment ved seilas i isfarvann. -redegjøre for forskjellige rapporterings-regimer og dokumentasjon av reisen, inkludert bruk av los. -manøvrere og håndtere forskjellige skip under alle forhold. -beregne effekten av tidevann på skipets klaring til sjøbunn. -være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evne å realisere denne kunnskapen gjennom sin yrkeskarriere til sjøs. -delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre både på norsk og på engelsk samt også å bidra til utvikling av god bærekraftig praksis innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Faget består av en serie simulator og lab øvelser. Alle øvelser skal være gjennomført og godkjent for å gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

4 timer skriftlig skoleeksamen.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Siste utgave: Norvald Kjerstad, Fremføring av skip med navigasjonskontroll Norvald Kjerstad, Navigasjon for maritime studier

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 04.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU