TN203511 - Skipsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Hydrostatikk og stabilitet

Fartøystyper

Konstruksjon av skip

Skipsutstyr

Propell- og rorteori

Offentlig tilsyn med skip

Klassifisering av skip

Lastelinjekonvensjonen

Marpol

Solas

Kurset dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/2, funksjon Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord innenfor de emner som er listet nedenfor på operasjonelt nivå og ledelsesnivået.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

skal ha inngående kunnskaper innen hydrostatikk og stabilitet og skipslære i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon " Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon "Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivået"

skal ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til fartøyers sjødyktighet, hindring av forurensing og overvåking og kontroll av dirft av skip

skal kjenne til skips konstruksjon og utrustning i et historisk perspektiv, den teknologiske utviklinga innenfor fagområdet og ha kunnskap om samfunnsmessige-, miljømessige-. sikkerhetsmessige-, etiske og økonomiske konsekvenser knyttet til fagområdet.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

skal gjøre rede for internasjonale og nasjonale regler, koder og standarder angående bygging og utrustning av skip

skal gjøre rede for begrep knytte til beskrivelse av fartøys dimensjoner og form

skal gjøre rede for begrep knyttet til skips inntakt stabilitet og stabilitet i skadet tilstand

skal beregne endring i fartøys stabilitet ved lasting, lossing og flytting av vekter om bord

skal kunne kontrollere om en lastetilstand tilfredstiller myndighetenes krav til stabilitet

skal kunne beregne nytt dypgående og trim ved lasting, lossing og flytting av vekter om bord

skal kunne, gitt et skips anvendelsesområde, beskrive oppbygging av de viktigste elementer som skroget består av og utrustning av et fartøyet

skal gjøre rede for prosessene knyttet til godkjenning og kontroll av skip både på prosjektstadiet, under bygging, ved ferdigstillese og i driftsfasen

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

skal være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av drift av skip både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evne å realisere kunnskapen gjennom sin yrkeskarriere

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, gruppeøvinger, skriftlige individuell øvinger  

Obligatoriske arbeidskrav:

3 obligatoriske innleveringer med refleksjonsnotater skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

6 timers skriftlig eksamen. Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Formelsamling, kalkulator og en A4 side med egne håndskrevne notater.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Klaas Van Dokkum: Ship Knowledge, Dokmar Maritime Publishers B.V. (2008), ISBN: 978-90-71500-10-7

Tillegg:

Inge Tellnes: Lasteberegninger og behandling av last, Gyldendal, ISBN: 82-05-30902-7

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.12.2017 09:00 G133 , G239-225-FY
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.