course-details-portlet

TN202908 - Havmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Atmosfæren, trykk, temperatur og vanninnhold

Skyer og tåke

Vind og vindsystemer

Meteorologiske organisasjoner, værvarsling

Tolking av værkart

Værrouting

Tidevannslære

Verdenshavenes geografi

Vannets fysiske egenskaper

Havstrømmer

Bølgelære og beregning av værvindu

Forskjellige former for is på havet

Havforskning og instrumentering

Meteorologiske og oseanografiske publikasjoner

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

skal ha inngående kunnskap innen meteorologi og oseanografi i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon "Navigasjon på det operative nivået¿ og STCW kode A-II/2 funksjon ¿Navigasjon på ledelsesnivået¿

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til meteorologi og oseanografi for gjennomføring av seilas.

skal kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å operere skip, sikkert og effektivt og bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid.

skal kunne tolke forskjellige former for værkart og beskrive forventede værforhold.

skal kunne vise generell kunnskap om meteorologiske og oseanografiske prosesser.

skal kunne anvende forskjellige former for relevant statistisk informasjon i vurdering av reiseplanlegging.

skal kunne benytte vær- og iskart for optimal og sikker routing av skip.

kunne anvende forskjellige metoder for beregning av tidevann og sikker klaring under og over skipet.

Læringsutbytte - Kompetanse:

skal være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv og evne å realisere denne kunnskapen gjennom sin yrkeskarriere til sjøs.

skal delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og skriftlige øvinger 

Obligatoriske arbeidskrav:

3 av 4 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Kalkulator

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Norvald Kjerstad: Fremføring av skip med navigasjonskontroll, Tapir Akademisk Forlag (2010), ISBN: 978-82-519-2516-7, Del-III og deler av Del-IV, For studenter som ikke går nautisk studium vil det bli laget kompendium med aktuelle kapittler

Tillegg:

: Div. materiell og forelesningsnotater legges ut på classfronter (ref. info ved studiestart).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
09.12.2020

Innlevering
09.12.2020


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.06.2021

Innlevering
01.06.2021


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU