course-details-portlet

TN202406 - Sjørett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digital skriftlig hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Rettsvesenets oppbygging og struktur

Sjørettens særpreg

 Lover og konvensjoner i relasjon til:

Skip, nasjonalitet og registrering

Skipsfart og ansvarsforhold

Det begrensede rederansvar

Oljesølansvaret og annet miljøansvar

Kollisjonsansvar

Besetningens rettsforhold

Befraktning - oversikt

Transport av passasjerer og reisegods

Berging

Felleshavari

Faget dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/2, funksjon Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord innenfor de emner som er listet ovenfor på operasjonelt nivå og ledelsesnivået.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

dokumentere inngående kunnskap innen sjørett i henhold til STCW kapittel II/1 og II/2 og relevante deler av STCW kode A-II/1 funksjon ¿Kontroll av skipets drift og omsorg for personer på det operative nivået¿ og STCW kode A-II/2 funksjon ¿Kontroll av skipets drift og omsorg for personer på ledelsesnivået¿

dokumentere god kunnskap om rettsvesenets oppbygging og særpreg

dokumentere innsikt og forståelse av de lover og regler som gjelder internasjonal skipsfart.

bruke de lover, konvensjoner og standardkontrakter som regulerer registrering av skip, drift og ansvar ved kommersiell skipsfart

bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

beskrive inngående hvordan rettsvesenet og domstolene fungerer i Norge

forklare inngående sjørettens særpreg, konvensjoner og standardkontrakter

vurdere og foreslå hvordan ansvaret skal fordeles med referanse til aktuelle lover ved ulykker og andre hendelser der skipet kommer i ansvar

vurdere og foreslå løsning på aktuelle konflikter som kan oppstå ved berging og skade på last med referanse til aktuelle lover.

kunne vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport både i et lokalt og globalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere

delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, gruppeøvinger, individuelle øvinger  

Obligatoriske arbeidskrav:

 Innlevering av inntil tre obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Lover, forskrifter og konvensjonstekster i bok eller hefteform, eller som utskrift fra Lovdata.no for forskrifter og lover/andre nettsteder for konvensjoner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)
Shipping management (432SM)

Forkunnskapskrav

Som for studiet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital skriftlig hjemmeeksamen (1) 100/100

Utlevering
15.12.2020

Innlevering
15.12.2020


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Digital skriftlig hjemmeeksamen (2) 100/100

Utlevering
03.06.2021

Innlevering
03.06.2021


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU