TN101911 - Sjørett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Rettsvesenets oppbygging og struktur

Sjørettens særpreg

Lover, konvensjoner og standardkontrakter i relasjon til:

Skip, nasjonalitet og registrering

Skipsbygging, reparasjon av skip, kjøp og salg av skip

Sjøpant og tilbakeholdsrett

Skipsfart og ansvarsforhold

Det begrensede rederansvar

Oljesølansvaret og annet miljøansvar

Kollisjonsansvar

Besetningens rettsforhold

Befraktning - oversikt

Transportansvaret: Skade på/tap av last, forsinkelser med mer.

Transport av passasjerer og reisegods

Berging

Felleshavari

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

dokumentere god kunnskap om rettsvesenets oppbygging og særpreg

dokumentere innsikt og forståelse av de lover og regler som gjelder internasjonal skipsfart.

bruke de lover, konvensjoner og standardkontrakter som regulerer registrering av skip, drift og ansvar ved kommersiell skipsfart

bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

beskrive inngående hvordan rettsvesenet og domstolene fungerer i Norge

forklare inngående sjørettens særpreg, konvensjoner og standardkontrakter

vurdere og foreslå hvordan ansvaret skal fordeles med referanse til aktuelle lover ved ulykker og andre hendelser der skipet kommer i ansvar

vurdere og foreslå løsning på aktuelle konflikter som kan oppstå ved berging og skade på last med referanse til aktuelle lover.

vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport både i et lokalt og globalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere

evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, gruppeøvinger.    

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av inntil tre obligatoriske gruppearbeidr i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Kandidater som stryker kan forbedre samme prosjekt på ny og utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave løses.Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
28.11.2017

12:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.