course-details-portlet

TN101709 - Navigasjon 2 - navigasjonssystemer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 3/11
Hjemmeeksamen 8/11 4 timer

Faglig innhold

Radar /ARPA

Kompass- / Gyro systemer

Satellittnavigasjonssystemer

Landbaserte navigasjonssystemer

Elektroniske kartsystemer

AIS

Ekkolodd

Styrekontrollsystemer

Kandidaten vil ved tilfredstillende gjennomføring av ECDIS/AIS delen av faget få utstedt ECDIS/AIS kursbevis som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.  Faget dekker kravet til teoretiske kunnskaper i STCW kapittel II seksjon A-II/1-2.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha inngående kunnskap innen fartøyets navigasjonssystemer i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon Navigasjon på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon¿Navigasjon på ledelsesnivået"

ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til fartøyets navigasjonsutrustning

    

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til fartøyets navigasjonsutrustning.

kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å navigere skip, sikkert og effektivt og bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid.

kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse for de vanligste moderne elektroniske navigasjonssystemer som benyttes ombord på skip

kunne gjennomføre posisjonsbestemmelse og sikker navigering ved hjelp av moderne elektroniske navigasjonssystemer

    

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunne formidle kunnskap innen fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, laboratorie øvinger, CBT, simulator      

Obligatoriske arbeidskrav:

Minimum 80% deltakelse på simulator øvinger. 
Obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne avlegge eksamen (antall innleveringer oppgis ved kursstart). Ikt-verktøy skal benyttes i løsningene. Godkjente innleveringer gir adgang til første ordinære eksamen, samt første ny og utsatt eksamen. Ved neste ordinære eksamen, må nye obligatoriske oppgaver innleveres. Obligatoriske arbeidskrav/deltakelse med gruppebesvarelse:Til eksamen skal gruppebesvarelsen tas med og vedlegges den individuelle besvarelsen. Hvis studenten venter til neste ordinære slutteksamen, må ny gruppeoppgave besvares, innleveres og godkjennes. Emner/Tema med krav om deltakelse:Deltakelse prosent oppgis for hvert enkelt Tema som har slike krav

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav 1 (simulator)
  • Obligatorisk arbeidskrav 2 (skriftlig eksamen)

Mer om vurdering

Navigasjonssystemer: 4 timers skriftlig eksamen - 8 studiepoeng

Simulator: Praktisk eksamen på navigasjonssimulator - 3 studiepoeng

Alle eksamener må være bestått for å bestå faget. Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Norvald Kjerstad: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier 4 utg., Tapir (2010), ISBN: 978-82-519-2684-3

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  11.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 8/11

Utlevering
28.05.2021

Innlevering
28.05.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen (2) 3/11 02.06.2021
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) 2.+3.+4. juni
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU