course-details-portlet

TMT4500 - Materialteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsordningen omfatter et prosjektarbeid. Dette vil vanligvis være knyttet opp mot løpende forskningsarbeider ved instituttet. Det legges vekt på at studentene skal lære å arbeide systematisk innenfor et valgt tema samt lære å skaffe seg detaljkunnskaper gjennom litteraturstudier og praktisk laboratoriearbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten kunne: - Utføre risikovurdering av eget prosjekt. - Arbeide analytisk og systematisk innenfor en gitt problemstilling. - Fordype seg i et spesifikt tema innen et valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder. - Tilegne seg kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere denne kunnskap med egne resultater. - Beherske gjennomføring av et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive det å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater, skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder/maler samt presentere resultatene i plenum for medstudenter/fagfolk.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Før oppstart av prosjektarbeidet skal det gjennomføres et obligatorisk HMS kurs som avsluttes med en risikovurdering av egen laboratorieaktivitet. Utover i semesteret vil det også bli gitt obligatorisk opplæring i informasjonssøking/bruk av biblioteket samt en innføring i teknisk rapportskriving og presentasjonsteknikk. I forkant av innlevering av prosjektrapporten vil det bli arrangert et instituttseminar som er obligatorisk for alle studenter. Her skal hver enkelt gi en muntlig presentasjon av sitt prosjektarbeid for faglærere og medstudenter i plenum. Presentasjonen teller som en del av den helhetlige vurderingen når endelig karakter fastsettes. Det er da spesielt i tilfeller hvor det er usikkerhet om karakteren, at kvalitet på presentasjonen (både faglig innhold og framføring) skal benyttes til å avgjøre om karakteren settes opp eller ned. Timeplan for dette opplegget vil oppgis ved semesterstart.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4725 15.0 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Uorganisk kjemi
  • Elektrokjemi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU