TMT4345 - Materialfremstilling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over fundamentale aspekter ved materialframstilling og kunnskap om hvorfor forskjellige typer materialer må framstilles på forskjellige måter. Videre vil framstilling av viktige materialer gjennomgås; metaller (hovedvekt på jern og stål, aluminium, silisium), keramer og polymere. Viktige aspekter omkring resirkulering av materialer, kritiske elementer og energibruk og miljøpåvirkning er inkludert.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne gjøre greie for ut i fra kjemisk kunnskap og materialteknologi hvorfor forskjellige typer materialer framstilles ved forskjellige metoder:
Metallproduksjon
– Gjøre rede for de kjemiske forutsetningene og produksjonsmetodene for pyro-metallurgisk framstilling av jern/stål og silisium.
– Anvende grunnleggende termodynamiske kunnskaper til å beregne produksjonstemperaturer og stabile faser ved metallproduksjon.
– Kjenne til de viktigste prinsippene og utviklingstrendene for elektrolyse av aluminium og andre vanlige metaller (nikkel, kobber, sink). Dette inkluderer elektrodematerialer, elektrolyttsammensetning og strømtetthet.
Keramer
– Gjøre rede for de forskjellige trinnene for framstilling av keramiske materialer.
– Anvende grunnleggende kunnskaper for fremstilling av et sintret keramisk materiale
Polymerer
– Beskrive typiske framstillingsmetoder for utvalgte polymermaterialer.
Resirkulering, energi og miljø
– Redegjøre for miljøpåvirkning og energibruk i materialproduksjon
– Redegjøre for tekniske, økonomiske og sosiale aspekter ved resirkulering av materialer
Generelt:
– Skrive 2 laboratorierapporter etter en nærmere fastlagt mal
– Gjennomføre et prosjekt i gruppe etterfulgt av muntlig presentasjon

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske øvinger.
To obligatoriske laboratorieoppgaver med innlevering av rapport etter mal.
Obligatorisk prosjektarbeid med muntlig presentasjon

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratorierapport
  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Det vil være totalt 9 øvinger i løpet av semesteret. Minimum 6 av øvingene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. I tillegg må begge laboratorierapportene samt prosjektoppgaven være bestått (minimum karakteren E) for å få gå opp til eksamen.

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (75%) og et obligatorisk prosjektarbeid (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Generell kjemi.

Kursmateriell

M. Tangstad (ed.): "Metal production in Norway", Akademika (2013)
Kompendium vil dekke temaene keramer, polymerer og resirkulering.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 75/100 D 04.12.2017 09:00 KJL1 , E3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.