course-details-portlet

TMT4326 - Raffinering og resirkulering av metaller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Det gis innføring i grunnleggende termodynamiske, kinetiske og teknologiske sider ved raffinering av metaller. Emnet gir en oversikt over opprinnelsen til partikler og forurensninger i metall. Problematikk vedrørende framstilling, raffinering og resirkulering er veldig forskjellig for ulike metaller avhengig av deres kjemiske egenskaper. Prosesser, enhetsoperasjoner og teknologistatus for resirkulering av stål aluminium og elektronikkskrap, samt raffinering av aluminium og silisium til solceller brukes som dyptgående eksempler i faget.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Gi en oversikt over virkemåte til tilgjengelige raffineringsprosesser generelt og for fremstilling av aluminium, stål og solcellesilisium spesielt. - Gjennomføre grunnleggende termodynamiske og kinetiske beregninger for fjerning av løste elementer og inneslutninger fra smeltet metall. - Gjøre forutsetninger for forenkling av beregninger og vurdere forenklingenes gyldighet i etterkant f.eks. ved hjelp av sensitivitetsanalyse. - Identifisere og beskrive virkningene som oppløste element og inneslutninger kan ha på ulike metallprodukters egenskaper, samt på produktkvaliteten. - Forklare ulike aspekter av betydning for fjerning av inneslutninger - Formulere og analysere problemstillinger knyttet til resirkulering av metaller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og ekskursjon. Emnet undervises på engelsk. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Forventet tidsforbruk: Forelesninger: 45 timer Egenarbeid: 125 timer Øvinger: 30 timer Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave med muntlig presentasjon
  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske deler (øvinger, muntlig presentasjon) må være godkjent for å få tilgang til eksamen i emnet. Det blir gitt informasjon om obligatoriske deler og krav til antall godkjente øvinger i begynnelsen av emnet.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen omgjøres til muntlig

Kursmateriell

Oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4325 3.7 HØST 2013
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Prosessmetallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU