TMT4326 - Raffinering og resirkulering av metaller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer C

Faglig innhold

Det gis innføring i grunnleggende termodynamiske, kinetiske og teknologiske sider ved raffinering av metaller. Emnet gir en oversikt over opprinnelsen til partikler og forurensninger i metall. Problematikk vedrørende framstilling, raffinering og resirkulering er veldig forskjellig for ulike metaller avhengig av deres kjemiske egenskaper. Prosesser, enhetsoperasjoner og teknologistatus for resirkulering av stål og aluminium, samt raffinering av aluminium og silisium til solceller brukes som dyptgående eksempler i faget.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Gi en oversikt over virkemåte til tilgjengelige raffineringsprosesser generelt og for fremstilling av aluminium, stål og solcellesilisium spesielt.
- Gjennomføre grunnleggende termodynamiske og kinetiske beregninger for optimalisering av prosessbetingelser for fjerning av oppløste elementer fra smeltet metall.
- Gjøre forutsetninger for forenkling av beregninger og vurdere forenklingenes gyldighet i etterkant f.eks. ved hjelp av sensitivitetsanalyse.
- Identifisere og beskrive virkningene som oppløste element og inneslutninger kan ha på ulike metallprodukters egenskaper, samt på produktkvaliteten.
- Forklare ulike aspekter av betydning for fjerning av inneslutninger og hvordan praksisen skal anvendes for å oppnå rene metaller.
- Velge nødvendige tiltak med hensyn på gjenvinning av ulike elementer og forklare nødvendigheten av kjemiske kontroll.
- Formulere og analysere problemstillinger knyttet til raffinering og resirkulering av metaller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og lab. Emnet undervises på engelsk. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og lab.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 80%, øvingsoppgaver og labrapport 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4325 3.7 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 C 09.12.2019 15:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.