course-details-portlet

TMT4326 - Raffinering og resirkulering av metaller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer C

Faglig innhold

Det gis innføring i grunnleggende termodynamiske, kinetiske og teknologiske sider ved raffinering av metaller. Emnet gir en oversikt over opprinnelsen til partikler og forurensninger i metall. Problematikk vedrørende framstilling, raffinering og resirkulering er veldig forskjellig for ulike metaller avhengig av deres kjemiske egenskaper. Prosesser, enhetsoperasjoner og teknologistatus for resirkulering av stål aluminium og elektronikkskrap, samt raffinering av aluminium og silisium til solceller brukes som dyptgående eksempler i faget.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Gi en oversikt over virkemåte til tilgjengelige raffineringsprosesser generelt og for fremstilling av aluminium, stål og solcellesilisium spesielt. - Gjennomføre grunnleggende termodynamiske og kinetiske beregninger for fjerning av løste elementer og inneslutninger fra smeltet metall. - Gjøre forutsetninger for forenkling av beregninger og vurdere forenklingenes gyldighet i etterkant f.eks. ved hjelp av sensitivitetsanalyse. - Identifisere og beskrive virkningene som oppløste element og inneslutninger kan ha på ulike metallprodukters egenskaper, samt på produktkvaliteten. - Forklare ulike aspekter av betydning for fjerning av inneslutninger - Formulere og analysere problemstillinger knyttet til resirkulering av metaller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og lab. Emnet undervises på engelsk. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Forventet tidsforbruk: Forelesninger: 45 timer Egenarbeid: 70 timer Øvinger: 30 timer Prosjektarbeid: 55 timer Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og lab.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 80%, øvingsoppgaver og labrapport 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4325 3.7 01.09.2013
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Prosessmetallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 80/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU