course-details-portlet

TMT4306 - Metallproduksjon - ferrolegeringer, jern og stål

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Muntlig eksamen 70/100 D

Faglig innhold

Emnet omfatter kjemiske, metallurgiske og elektriske forhold ved fremstilling av ferrolegeringer og beslektede produkter. Råmaterialer (naturlige og resirkulerte) og forbehandling av disse samt raffinering (eks. dekarburisering) er inkludert. Bærekraftig produksjon knyttes til reduksjonsprosessens termodynamikk og kinetikk. Material- og energibalanser gjennomgåes som de viktigste innspill til optimal ressursutnyttelse. Slaggen bestemmer produktkvaliteten, og slaggens viktigste egenskaper diskuteres. Grunnleggende termodynamisk analyse ved produksjon av stål, ferrolegeringer og metallurgisk grad Si gjennomgås. Funksjon og drift av reduksjonsovner med gassrensing og energigjenvinning. Prosjektoppgaven baseres enten på lab.arbeid eller litteratur gjennomgang.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Forklare grunnleggende termodynamiske- og faseforhold i ovn ved jern-, stål og legeringsproduksjon.
- Redegjøre for de ulike enhetsprosessene i et jern-, stål- eller ferrolegerings-verk spesielt med tanke på energiforbruk (kjemisk/elektrisk) og hvordan energi tilføres/fjernes ved forskjellige realiseringer av prosesser.
- Gjennomføre grunnleggende beregninger (termodynamiske begrensinger, enkle kinetikk forhold).
- Utarbeide masse- og energibalanser for pyrometallurgiske prosesser.
- Identifisere og beskrive alternative og mulige framstillingsprosesser for metaller/legeringer fra gitte råmaterialer (malmer, reduksjonsmidler, slaggdannere, etc.).
- Velge nødvendige tiltak for prosess-endring/-forbedring for oppfylling av endrede rammevilkår for en gitt framstillingsprosess for metaller/legeringer.
- Gjøre forutsetninger for forenkling av beregninger og vurdere forenklingenes gyldighet i etterkant.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og prosjektoppgave. En stor del av regneøvingene vil bli utført på termodynamikk programmet HSC, og opplæring av HSC vil være en viktig del av emnet. Forelesningene vil bli gitt gjennom 2 intensive samlinger (2 x 2 hele dager) pluss noen individuelle forelesninger. Emnet avsluttes i oktober. Det forventes en arbeidsinnsats på 200 timer.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen 70% og et obligatorisk prosjektarbeid 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

T.Rosenqvist: Principles of extractive metallurgy, Tapir Acedemic Presss, 2004, S.Olsen et al.: Production of manganese alloys., SINTEF and Tapir Academic press, 2007. A.Schei et al.: Production of high silicon alloys, Tapir, 1998. M.Tangstad (ed), Metal production in Norway, Akademika Publishing, 2013

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Prosessmetallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 D 10.12.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU