course-details-portlet

TMT4266 - Metallforming - mikrostruktur og krystallplastisitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Det gis en beskrivelse av metaller som gjennomgår plastiske formeoperasjoner; karakteristiske trekk ved de ulike formingsmetodene, mikrostruktur og teksturutvikling, konstitutive relasjoner (sammenheng mellom spenning, tøyningshastighet, temperatur) i et deformasjonsgap (valsing, ekstrudering og smiing) og teknologiske prøvemetoder (fysisk simulering). En introduksjon til tekstur og krystallplastisitet blir gitt, og betydningen for anisotropi i mekaniske egenskaper blir diskutert. Videre omhandles formeegenskaper i plater og profiler (tøyningslokalisering, formbarhetsdiagrammer og skadeutvikling). Industrielle valse, ekstruderings- og smiprosesser sees i relasjon til mikrostrukturkontroll. Verktøyfriksjon, geometritoleranser og egenskaper til sluttproduktene (aluminium) behandles også.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Gjenkjenne en konstitutiv relasjon for varmforming. - Utlede og anvende teori knyttet til torsjonstesting. - Beskrive testmetoder for sigeegenskaper. - Utlede potensloven for siging ut fra antagelser om vakansdiffusjon og dislokasjonsklatring. - Utlede Coble og Nabarro-Herring siging ut fra antagelser om vakansdiffusjon. - Konstruere sigekart for de vanlige sigemekanismer for rene metaller. - Utføre enkle levetidsbegrensninger mhp. siging. - Vurdere valg av og parametre for prosesstrinn ved ekstrudering av aluminiumlegeringer. - Velge relevante mekaniske tester og vurdere prosesstrinn ved smiing. - Skissere fcc-enhetscellens orientering når en valsetekstur er oppgitt og identifisere kornorienteringer i en polfigur. - Konstruere polfigurer for fiberteksturer for aksesymmetrisk strekk og kompresjon ut fra kunnskaper om stabile orienteringer i 001 invers polfigur. - Gjenkjenne vanlige valse- og varmebehandlingsteksturer for stål og aluminium-legeringer. - Relatere Eulervinkler til rotasjonsmatrise og til ODF (Orientation Distribution Function) og gjenkjenne valseteksturer i ODF-en. - Utlede Taylormodellen for teksturutvikling og beregning av anisotrop spenning. - Diskutere dyptrekkbarhet ut fra normal- og plananisotropi relatert til r-verdier, flyteflate og tekstur. - Utlede og anvende kriterium for diffus innsnøring og for lokal instabilitet i biaksiell belastning. - Forklare ingrediensene i Marciniak-Kuczynski-teorien for beregning av formbarhetsdiagram.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Forventet tidsbruk: Forelesninger:56 timer, Øvingstimer:24 timer. Selvstudium:120 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Det er tillatt å medbringe enkel, godkjent kalkulator og en fcc kube med innskrevet tetraheder på eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

G.E. Dieter: Mechanical Metallurgy. Trykte forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4225 3.7 HØST 2008
TMT4265 3.7 HØST 2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Fysikalsk metallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 21.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 4
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU