course-details-portlet

TMT4245 - Funksjonelle materialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i fundamentale sammenhenger mellom kjemisk sammensetning, krystallstruktur og funksjonelle egenskaper for uorganiske materialer. Med funksjonelle egenskaper menes alle ikke-mekaniske egenskaper, eksempelvis elektrisk og termisk ledningsevne. Emnet forutsetter basiskunnskaper i kjemi, fysikk og materialteknologi. Emnet skal danne grunnlag for prosjektarbeid og hovedoppgaver hvor uorganiske materialers funksjonelle egenskaper er sentrale i problemstillingen.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Beskrive kvalitativt de enkle og mest vanlige krystallstrukturene for uorganiske materialer og være kjent med bruk av symmetrioperasjoner for å beskrive punktgrupper og romgrupper.
- Klassifisere og karakterisere ulike typer faseoverganger.
- Kjenne til sammenhenger mellom faseoverganger, krystallstruktur og -symmetri og de funksjonelle egenskapene som behandles i emnet.
- Beskrive mikroskopiske mekanismer for elektronisk ledningsevne i metaller, halvledere, isolatorer og superledere, samt kjenne til flere eksempler på konkrete materialer med disse egenskapene.
- Kjenne til flere ulike typer ioneledende materialer og beskrive mikroskopiske mekanismer for ioneledning og blandet ledningsevne, og formulere defektlikevekter.
- Beskrive mikroskopiske mekanismer for ferroelektrisitet og ferromagnetisme, samt relaterte dielektriske og magnetiske egenskaper. Studenten skal også kunne beskrive konkrete materialer med dielektriske og magnetiske egenskaper.
- Beskrive sammenhengen mellom krystallstruktur/elektronisk struktur og optiske og termiske egenskaper.
- Anvende kunnskap om uorganiske materialers kjemiske sammensetning og krystallstruktur til å forutsi materialets elektroniske, dielektriske, magnetiske, optiske og termiske egenskaper.
- Redegjøre for flere eksempler på teknologiske anvendelser for materialer fra de ovennevnte kategoriene.
- Identifisere hvilke funksjonelle egenskaper som trengs i ulike teknologiske anvendelser og foreslå konkrete materialer som innehar disse funksjonelle egenskapene.

Læringsformer og aktiviteter

Er basert på forelesninger, øvinger og ei obligatorisk prosjektoppgave. Øvingene er frivillige. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentene kan velge om skriftlig eksamen besvares på engelsk eller norsk.
Forventet tidsbruk: Forelesninger: 60 timer, øvinger: 30 timer, prosjektoppgave: 30 timer, selvstudium: 95 timer.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75%, et obligatorisk prosjektarbeid 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU