course-details-portlet

TMT4166 - Eksperimentell material- og elektrokjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er strukturert slik at 2/3 av emnet utgjør en fellesdel obligatorisk for alle som tar kurset mens 1/3 består av tre moduler hvorav studentene må velge en. Fellesdel: Gjennomgang av HMS og prosedyrer for arbeid ved IMTs laboratorier. Måle- og analysemetoder med hovedvekt på begrep som nøyaktighet, oppløsning og Gauss´ feilforplantningslov. Gjennomgang av noen generiske måle- og analysemetoder både teoretisk og praktisk (demonstrasjon/lab/øving): Termisk analyse (TGA, DTA, DSC og DIL i kombinasjon med MS) og røntgendiffraksjon (kvalitativt, kvantitativt, Rietveld, HTXRD). De generelle prinsipper for måling og kontroll av temperatur med fokus på høytemperatursystemer vil også presenteres. Moduler: 1. Elektrokjemiske målemetoder: Metodene er viktige innen forskning på elektrokjemisk energiteknologi (f.eks. batterier, brensenceller), elektrolyse (f.eks. Al, Ni, Zn) og korrosjon/overflater (f.eks. Al, stål). Både teoretisk gjennomgang og lab med analyse av genererte data. Målemetodene omfatter bl.a. voltammetri, potensialtrinn, roterende disk elektrode og impedansspektroskopi. Også gjennomgang av standard utstyr innen elektrokjemi, som potensiostat, elektroder og elektrokjemiske celler. 2. Keramiske arbeidsmetoder: Ildfaste materialer i laboratoriet. Laboratorieovner, typer, oppbygging, foringsmaterialer og heteelementer med fokus på anvendelser og begrensninger. Framstilling av keramiske materialer: En gjennomgang av de ulike metoder fra råmaterialer via pulversyntese og formingsmetoder til sintring. Vakuumteknikk og arbeid i inert atmosfære vil også behandles. 3. Skanning elektronmikroskopi, EBSD (electron backscatter diffraction); å ta opp og indisere diffraksjonsbilder og presentere resultatene som orienteringskart, polfigurer, kornstørrelsesfordeling, fasefordeling, misorienteringer og teksturer. Transmisjonselektronmikroskopi (TEM): å karakterisere de mikrostrukturer (partikler, korn og dislokasjoner) i metall-legeringer ved hjelp av lysfelt-bilde, mørkefeltbilde og elektron-diffraksjon mønster, og bestemme tykkelsen av TEM-prøven ved EELS. Termomekanisk prosessering (valse, varmebehandling). Lysoptisk mikroskopi. Digital bildebehandling.

Læringsutbytte

Emnet gir en generell innføring i HMS og risikovurdering samt en bred innføring i grunnleggende eksperimentelle teknikker og arbeidsmetoder relevant innen materialteknologi, elektrokjemi og materialkjemi. Det teoretiske fundament for de ulike måle- og analyse metoder vil bli gjennomgått. Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å foreta relevante valg av metoder for en gitt problemstilling samtidig som de evner å vurdere målenøyaktighet samt vite hvilke elementer som er avgjørende for å foreta en god risikovurdering.

Læringsformer og aktiviteter

Det er obligatorisk oppmøte til alle læringsaktiviteter i faget (forelesninger, øvinger, demonstrasjoner og laboratoriearbeid). Fritak for noen aktiviteter kan innvilges etter avtale. Emnet tar studentene gjennom en rekke eksperimentelle metoder og teknikker som er sentrale for instituttets forskningsvirksomhet. Emnet undervises på engelsk når internasjonale mastergradstudenter følger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TMT4301 Materialkarakterisering eller tilsvarende kunnskap.

Kursmateriell

Kompendium. Eventuelt annen litteratur vil bli annonsert ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4165 3.7 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Uorganisk kjemi
  • Elektrokjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU