course-details-portlet

TMT4155 - Heterogene likevekter og fasediagram

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi en innsikt i energi og massebalanser, kjemisk termodynamikk, inklusive løsningers termodynamikk, kjemisk potensial og kjemisk aktivitet og standardtilstander i termodynamikken samt Gibbs faselov inklusive konstruksjon og bruk av faselikevekter for en, to og trekomponentsystemer.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Sette opp energi- og masse-balanser for materialproduksjonsprosesser - Anvende blandingers termodynamikk til å analysere eksperimentelle data og kunne anvende modeller for ideelle og regulære løsninger av faste og flytende metallegeringer og uorganiske materialer. - Beregne kjemisk aktivitet og aktivitetskoeffisient fra eksperimentelle data og relatere disse til løsningsmodeller. - Uføre enkle beregninger av binære fasediagram ved hjelp av ideell og regulær løsningsmodell. - Anvende Gibbs faselov og prinsippene for å konstruere fasediagram, ut fra eksperimentelle data, for en, to og trekomponentsystem inklusive stabilitetsdiagram. - Ekstrahere informasjon om faselikevekter fra fasediagram som er relevant i tilknytning til framstilling og bruk av materialer med fokus på metaller og uorganiske materialer.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av forelesninger og øvinger. Databaseprogrammet HSC Chemistry vil bli brukt i undervisningen. To semesterprøver samt 80 % av de skriftlige øvingene kreves godkjent for å få adgang til eksamen. Resultatet fra skriftlig eksamen angis med bokstavkarakter. Emnet undervises på engelsk og eksamensoppgavene gis på engelsk og norsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Det forventes en arbeidsinnsats på 200 timer i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesterprøver
  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt dersom det obligatoriske er godkjent.

Utsatt eksamen kan omgjøres fra skriftlig til muntlig eksamen

Forkunnskapskrav

Nødvendig med kjennskap til kjemisk termodynamikk. Kunnskaper tilsvarende emnene TMT4275 Termodynamikk og fasediagram (se emnebeskrivelse 2013/2014), TKJ4202/KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium, evt. kap 1-7 i Gaskell, D. R: Introduction to the Thermodynamics of Materials, 4. utgave, Taylor & Francis (2003). Nødvendig med kjennskap til kjemisk termodynamikk.

Kursmateriell

Svein Stølen and Tor Grande: Thermodynamics of Materials, John Wiley & sons, Ltd (2004). Forelesningsnotater og øvinger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK3056 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Termodynamikk
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 15
SL515 Sluppenvegen 14 6
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU