TMT4155 - Heterogene likevekter og fasediagram

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emet skal gi en innsikt i kjemisk termodynamikk, inklusive løsningers termodynamikk, kjemisk potensial og kjemisk aktivitet og standardtilstander i termodynamikken samt Gibbs faselov inklusive konstruksjon og bruk av faselikevekter for en, to og trekomponentsystemer.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Anvende blandingers termodynamikk til å analysere eksperimentelle data og kunne anvende modeller for ideelle og regulære løsninger av faste og flytende metallegeringer og uorganiske materialer.
- Beregne kjemisk aktivitet og aktivitetskoeffisient fra eksperimentelle data og relatere disse til løsningsmodeller.
- Uføre enkle bergninger av binære fasediagram ved hjelp av ideell og regulær løsningsmodell.
- Anvende Gibbs faselov og prinsippene for å konstruere fasediagram, ut fra eksperimentelle data, for en, to og trekomponentsystem inklusive stabilitetsdiagram.
- Ekstrahere informasjon om faselikevekter fra fasediagram som er relevant i tilknytning til framstilling og bruk av materialer med fokus på metaller og uorganiske materialer.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av forelesninger og øvinger. To semesterprøver samt 80 % av de obligatoriske skriftlige øvinger kreves godkjent for å få adgang til eksamen. Resultatet fra skriftlig eksamen angis med bokstavkarakter. Emnet undervises på engelsk og eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesterprøver
  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt dersom det obligatoriske er godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Nødvendig med kjennskap til kjemisk termodynamikk. Kunnskaper tilsvarende emnene TMT4275 Termodynamikk og fasediagram (se emnebeskrivelse 2013/2014), TKJ4202/KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium, evt. kap 1-7 i Gaskell, D. R: Introduction to the Thermodynamics of Materials, 4. utgave, Taylor & Francis (2003). Nødvendig med kjennskap til kjemisk termodynamikk.

Kursmateriell

Svein Stølen and Tor Grande: Thermodynamics of Materials, John Wiley & sons, Ltd (2004). Forelesningsnotater og øvinger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK3056 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 14.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , KJL1 , E5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.