course-details-portlet

TMT4106 - Kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kjemisk likevekt: pH-styrte likevekter, buffere, fellingsreaksjoner, komplekser, kombinasjon av likevekter.

Heterogene likevekter: Gasser, gasslover, gassløselighet, aktiviteter, standardtilstand.

Termokjemi: Termodynamikkens lover. Entalpi, entropi, Gibbs fri energi, kriterier for spontanitet, beregning av likevektskonstanter, van't Hoffs likning. Faselikevekter for vann og metaller, jern-karbon fasediagram og stål.

Elektrokjemi: Beskrivelse og funksjon av galvaniske celler, Nernst ligning, konsentrasjonsceller, termodynamiske data og likevektskonstanter fra elektrokjemi.

Anvendt elektrokjemi: Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, passivitet og Pourbaix-diagram. Batterier, elektrolyse.

Bindingslære: Kovalente bindinger, ionebindinger, metallbindinger. Væsker og faste stoff, krefter mellom molekyler, løselighet.

Uorganisk kjemi: De viktigste uorganiske forbindelsene og deres egenskaper og reaksjoner, særlig relatert til materialer, mineraler og miljøproblemstillinger.

Organisk kjemi: Hydrokarboner, N- og O-holdige forbindelser. Addisjons- og kondensasjonspolymere. Polymeres struktur og egenskaper. Eksempler på anvendelse av kjemien i teknologisk sammenheng og miljøproblemstillinger.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

 • Kunne beskrive viktige kjemiske reaksjoner med balanserte kjemiske ligninger og tolke slike ligninger.
 • Bruke numeriske verktøy for å løse kjemiske likevekter
 • Beskrive viktige grunnstoffer og uorganiske forbindelser, spesielt relatert til sentrale miljøproblemstillinger.
 • Forklare kjemisk oppbygning, struktur og egenskaper for ulike termoplaster og herdeplaster.
 • Beskrive bindingsforhold i og mellom molekyler og diskutere egenskaper ut fra dette.
 • Beregne konsentrasjoner ved hjelp av likevektskonstanter og termodynamiske data, og tolke resultatet.
 • Bruke termodynamiske sammenhenger og data til å vurdere likevekter ved ulike konsentrasjoner og temperaturer.
 • Beregne og tolke faselikevekter for vann med oppløst gass eller andre forbindelser, for legeringer og for stål.
 • Forklare funksjon for og beregne spenninger og strømutbytte i elektrokjemiske celler samt kjenne deres anvendelse.
 • Forklare og beregne områder for passivitet og immunitet av metaller, samt luftingscellekorrosjon i jern.
 • Se den logiske sammenhengen mellom ulike deler av kjemifaget, spesielt likevektslære, termokjemi og korrosjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (56 timer) og øvinger (24 timer). 120 timer selvstudium. Det vil være 11 øvinger i faget, der tre av de fem første, og fem av de seks siste må være godkjent for å ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen teller 100% på karakteren i faget. Det vil være 11 skriftlige øvinger, der 3/5 i først del av kurset, og 5/6 i siste del av kurset må være godkjent. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

 • R.H. Petrucci, F.G. Herring, J.D. Madura og C. Bissonnette, "General Chemistry. Principles and Modern Applications", 10 eller 11 utgave., Pearson Canada Inc., Toronto, Canada, 2011 eller 2017 (NTNU-utgave).
 • Aylward and Findlay, SI Chemical Data, 7. Ed. Wiley, 2014.
 • Notater lagt ut på fagets nettside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1000 7.5 HØST 2007
TMT4100 7.5 HØST 2013
TMT4110 7.5 HØST 2014
TMT4112 7.5 HØST 2014
TMT4115 7.5 HØST 2014
SIK3003 7.5 HØST 2014
SIK3005 7.5 HØST 2014
KJ1001 7.5 HØST 2020
KJ1002 7.5 HØST 2022
IMAK1001 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 23.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 32
SL430 Sluppenvegen 14 25
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU