course-details-portlet

TMR4280 - Forbrenningsmotorer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Hensikten med emnet er å gi studentene en innføring i forbrenningsmotorer med hovedvekt på marin og stasjonær anvendelse. Det legges vekt på å forklare motorens ytelse uttrykt ved effekt, energiutnyttelse og eksosutslipp og koplingen til interne prosesser som forbrenning, ladningsveksling og varierende driftsforhold.

Læringsutbytte

Innføringen i forbrenningsmotorer baseres på å forklare prosesser og ytelse ved bruk av grunnleggende prinsipper fra termodynamikk, kjemi, varmetransport, fluiddynamikk og dynamikk. Denne angrepsmåten gir et grunnlag for å analysere og forstå kompliserte samspill mellom delsystemer og prosesser innenfor motorsystemet.

Etter fullført kurs skal studenten være i stand til å:

- Beskrive og forklare ulike typer forbrenningsmotorer, deres oppbygging og typiske ytelseskarakteristikker.
- Beskrive og analysere arbeidsprosessen i forbrenningsmotorer ved hjelp av idealprosesser. Beregne indikert effekt og termisk virkningsgrad.
- Beskrive og forklare ladningsvekslingen samt effektøkning ved hjelp av turboladning.
- Beskrive og forklare varmetransport i forbrenningsmotorer og dens betydning for varmebelastning av motorkomponentene og behovet for kjøling.
- Beregne energiomsetningshastigheten under forbrenningen basert på malt dynamisk sylindertrykk.
- Forklare hovedtrekkene ved homogen forbrenning i gnisttenningsmotorer og sparyforbrenning i dieselmotorer. Drivstoffegenskaper som kreves for gnisttenningsmotorer og dieselmotorer.
- Beskrive hovedkomponentene i eksosutslippet og forklare mekanismene som danner eksosutslipp.
- Beskrive metoder for reduksjon av eksosutslipp og deres relasjon til brenselkvalitet og motorens ytelse.
- Beskrive veivmekanismens kinematikk og beregne massekrefter og massemomenter I en-sylinder og fler-sylinder motorer. Beskrive og beregne utbalansering av massekrefter.
- Definere og beregne dynamiske krefter i en veivmekanisme og beregne variasjon av rotasjonshastigheten for veivakselen.
- Beskrive og forklare begrepene friksjon, slitasje og smøring i forbrenningsmotorer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, prosjektarbeid og laboratorieoppgaver. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk og være felles for sivilingeniør- og MSc-studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og arbeider 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN2043 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU