TMR4275 - Modellering, simulering og analyse av dynamiske system

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en gjennomgang av prinsipper og lover som bestemmer dynamisk oppførsel til fysiske systemer og introduserer en enhetlig systematisk energibasert metode for utvikling av matematiske modeller for slike systemer. Med utgangspunkt i et generalisert sett av variable utvikles et sett med grunnleggende elementer som benyttes for modellering av mekaniske, elektriske, hydrauliske, termiske og sammensatte systemer. Grunnleggende om numeriske metoder for løsning av matematiske modeller på tilstandsrom form. Systemanalyse og numerisk simulering. Et bredt utvalg av systemer vil bli valgt ut for simulering og analyse. Bruk av Matlab og 20-Sim i øvinger og prosjekt.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten kunne:
- Forstå hva som menes med matematiske modeller av fysiske systemer, modellering, simulering og analyse, og de elementene som inngår i dette mht formulering og bruk som et verktøy ved problemløsning.
- Kunne forklare bånd-graf metodens grunnlag, lover og elementer.
- Kunne identifisere fysiske sammenhenger og komponenter i relasjon til bånd-graf elementene og elementenes lover, samt å kunne vurdere gyldighetsområdet for disse.
- Kunne benytte bånd-graf metoden for modellering av mekaniske, elektriske, hydrauliske, termiske og termodynamiske systemer samt sammensatte systemer.
- Kunne utvikle modellens ligninger på tilstandsromsform direkte fra bånd-grafen.
- Kunne identifisere og løse modelleringsproblemer mht ligningsstruktur, dvs implisitte systemer og/eller differensial-algebraiske systemer, ved hjelp av kausalitetsanalyse og/eller modellmodifikasjon.
- Forstå sentrale egenskaper ved numeriske integrasjonsmetoder og gjøre begrunnede valg av metode i forhold til den matematiske modellens egenskaper.
- Utvikle modeller av sammensatte systemer og gjennomføre simuleringer for undersøkelse av dynamiske systemers egenskaper eller til støtte i problemløsning.
- Benytte moderne software som Matlab og 20-Sim for modellering, simulering og analyse av dynamiske systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, dataøvinger og lab., samt prosjektarbeid. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk og være felles for sivilingeniør- og MSc-studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og arbeider 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pedersen, E., Engja, H., Mathematical Modelling and Simulation of Physical Systems, Lecture Notes, UK-2010.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN2040 7.5
TEP4240 3.7 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 02.12.2017 09:00 D106
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.