course-details-portlet

TMR4225 - Marine operasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Omhandler problemstillinger omkring marine operasjoner i tilknytning til installasjon og drift av marine konstruksjoner, herunder anlegg for produksjon av olje og gass, havbruksanlegg og flytende anlegg for fornybar energiproduksjon (flytende vindturbiner). Typiske tema er knyttet til sleping av konstruksjoner, kranoperasjoner og løfting, forankring, rørlegging, offshore lasting, undervannsoperasjoner og regularitet. Videre vil operasjon av undervannsfarkoster bli forelest. Hovedvekt legges på risikoforståelse, oppførsel og enkel analyse av bevegelser og lastvirkninger samt forhold som er viktig for planlegging og gjennomføring av marine operasjoner.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: - skal ha kjennskap til viktige marine operasjoner for flytende vindturbiner, flytende olje og gass anlegg og havbrukskonstruksjoner. - skal kjenne utfordringene for undervannsoperasjoner i forbindelse med kartlegging og overvåking av havrommet og sjøbunnen. - skal vise kunnskap om hvordan marine operasjoner skal planlegges for å forstå og håndtere risiko. - skal ha en grunnleggende forståelse for hvorfor kunnskap om usikkerhet i vær og værvarsel er nødvendig for sikker gjennomføring av marine operasjoner. - skal kunne estimere værvinduer og værventing for å forstå tidsbruk, operabilitet og kostnader for marine operasjoner. - skal forstå overordnet oppførsel til flytende konstruksjoner i bølger, strøm og vind for effektiv og sikker gjennomføring i alle værkondisjoner. - skal beherske enkle beregningsmodeller i alle faser av løfteoperasjoner for å etablere operasjonsbegrensninger for involverte fartøyer og andre objekter. - skal kjenne til funksjonen og prinsippene til ulike kompenseringssystemer (hivkompensering og konstant strekk) i løfteoperasjoner for om mulig å øke operasjonsgrensene. - skal kjenne til og forklare egenskapene til ulike undervannsroboter som AUVer og ROVer for å kunne velge riktig verktøy til ulike undervannsoperasjoner. - skal forstå utfordringene for sikker gjennomføring av marine operasjoner for havbruksanlegg. - skal kunne foreslå effektive marine operasjoner for flytende vindturbiner for å øke lønnsomheten til fornybare energiløsninger - skal kunne foreslå den mest pålitelige forankrings- og posisjoneringsmetoden for en flytende konstruksjon som utfører ulike operasjoner. - skal kunne grunnleggende krav og retningslinjer i regelverk brukt i industrien for sikker design av en operasjon. - skal kunne identifisere de viktigste funksjonene i systemer for lastoverføring fra skip-til-skip offshore for å forstå og håndtere risiko når flere flytende konstruksjoner opererer i nærheten av hverandre. - skal kunne beskrive metoder for sikker installasjon av slanke konstruksjoner (rørledninger, stigerør og kabler) for å hindre overbelastning. - skal ha en grunnleggende forståelse for risiki involvert i ulike typer av taue-operasjoner og tyngre sjøtransport av objekter. FERDIGHETER: - skal kunne gjennomføre enkle beregninger av belastninger og lastvirkninger i marine konstruksjoner for å estimere tilstrekkelige sikkerhetsmarginer. - vurdere og ta i bruk enkle metoder og numeriske bergeningsverktøy i øvingsoppgaver, samt forstå når bruk av avanserte numeriske beregningsmetoder er nødvendig. - anvende kjedelikningene i forbindelse med installasjonsplanlegging av rørledninger og kabler for å hindre overbelastning. - ta i bruk en systematisk metode for å identifisere og rangere ulike risiki for involvert personell, miljøforurensing og tap av eiendeler. GENERELL KOMPETANSE: - bidra i diskusjoner om ulike tema relatert til design, utførelse og håndtering av risiko i marine operasjoner. - delta i gruppeoppgaver om planlegging og gjennomføring av marine operasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatoriske øvinger kreves godkjent. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk og være felles for siviling.- og MSc-studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakteren fastsettes ut fra skriftlig eksamen (100%). Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

F. G. Nielsen: Lecture notes: Marine Operations 2007 versjon. S.Sævik: Kursnotater. K. Larsen : Kursnotater. M. Ludvigsen : Kursnotater. DNV regler for marine operasjoner Utdelt materiell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1546 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marine konstruksjoner
  • Marin hydrodynamikk
  • Marine fag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.06.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 50
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU