TMR4225 - Marine operasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Problemstillinger omkring marine operasjoner i tilknytning til installasjon og drift av anlegg for produksjon av olje og gass til havs blir beskrevet. Herunder forhold knyttet til sleping av konstruksjoner, løfting, forankring, rørlegging, offshore lasting, undervannsoperasjoner og regularitet. Videre vil operasjon av undervannsfarkoster bli forelest. Hovedvekt legges på oppførsel og analyse av bevegelser og lastvirkninger i bærestruktur samt forhold som påvirker planlegging og gjennomføring av marine operasjoner. Metoder for beregning av last og respons i bølger og strøm beskrives.

Læringsutbytte

Kurset skal gi studenten evne til å gi en oversikt over og beskrive aktuelle fysiske prosesser som har betydning for utvalgte marine operasjoner knyttet til offshore olje- og gassvirksomhet. Gjennom kurset skal studenten bli istand til å gjennomføre størrelsesorden estimater for laster og responser i forskjellige typer operasjoner. Studenten skal videre forstå bakgrunn for mer avanserte numeriske beregningsmetoder og få en første erfaring med bruk av dedikerte simuleringsverktøy som brukes ved studier av utvalgte marine operasjoner.

Kunnskaper og ferdigheter:
Etter fullført kurs skal studenten være i stand til å:
- Utføre enkle beregninger av laster og lastvirkninger for marine konstruksjoner i tilknytning til marine operasjoner
- Kjenne til og forklare egenskapene til AUV´er og ROV´er
- Ha kjennskap til ulike typer marine operasjoner, vurdere risiko og oppførsel i bølger, strøm og vind
- Kjenne til de viktigste regelverkene som industrien bruker
- Vise hvordan værvinduer og operabilitet kan estimeres
- Modellere krefter på gjenstander i alle faser av løfteoperasjoner og forstå oppførsel i alle faser
- Kjenne til og vurdere hiv-kompensering i forbindelse med løft
- Kjenne til ulike forankringsmetoder av flytende konstruksjoner
- Beskrive systemer for offshore lasting av olje og hvilke risiki som er involvert
- Forstå de grunnleggende prinsippene og anvende aktuelle simuleringsverktøy for marine operasjoner
- Forklare de viktigste modelleringselementene i simuleringsverktøyet SIMA
- Beskrive ulike metoder for installasjon av rørledninger
- Anvende kjedeligningen i forbindelse med installasjon av rørledninger og forankringssystemer
- Få kjennskap til typiske marine operasjoner for offshore vindanlegg og havbruksanlegg

Generisk kompetanse:
Studenten skal være i stand til å delta i diskusjonsgrupper vedrørende modelleringsforutsetninger, antakelser og risikovurderinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatoriske øvinger kreves godkjent. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk og være felles for siviling.- og MSc-studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakteren fastsettes ut fra skriftlig eksamen (100%). Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

F. G. Nielsen: Lecture notes: Marine Operations 2007 versjon.
S.Sævik: Kursnotater.
K. Larsen : Kursnotater.
M. Ludvigsen : Kursnotater.
DNV GL regler for marine operasjoner
Utdelt materiell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1546 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 28.05.2018 09:00 D3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.