TMR4215 - Sjøbelastninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset omhandler hvordan havmiljø induserte bevegelser og akselerasjoner av skip og plattformer kan beregnes og minimaliseres. Havmiljøet karakteriseres av bølger, vind og strøm. Laster og bevegelser analyseres som lineære og andre ordens effekter ved bruk av potensialteori samt viskøse bidrag fra bølger, vind og strøm. Det legges vekt på saktevarierende bevegelser i bølger, vind og strøm. Forekomst, egenskaper og konsekvenser av virvelinduserte bevegelser beskrives. Rutiner for beregning av laster og bevegelser gjennomgås. Kanselleringseffekter diskuteres. Blant annet anti rull enheter for skip og dynamisk posisjonering av plattformer. Fullt ikkelineære fenomen i sammenheng med bølge-skip interaksjon, legeme inn og ut av vann analyseres. Kurset gir kunnskap om forenklede metoder og om eksperimentelle metoder som brukes til å analysere skipets bevegelser.

Læringsutbytte

Hovedmålene til kurset er:
- Gi innsikt i kritiske problemstillinger for marine konstruksjoner utsatt for sjøbelastninger, de relevante responsvariable og tilhørende sikkerhets/operasjonskriterier
- Bygge opp kunnskap om størrelsesorden til dimensjonerende miljøforhold, konstruksjonenes egensvingeperioder og resonante og ustabile bevegelser.
- Etablere fysisk forståelse for fenomener knyttet til væske-konstruksjonsinteraksjon av praktisk betydning og lære bruk av enkle metoder i en tidlig dimensjoneringsfase, for planlegging av marine operasjoner eller for kontroll av resultater fra analyse med dataprogram eller modellforsøk.

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å:
- Identifisere kritiske miljø og operasjonsforhold for vanlige skip og offshorekonstruksjoner
- Estimere relevante responsvariable (bevegelser, relative bevegelser , akselerasjoner etc) innen lineær teori og vurdere sikkerhets- og operasjonskriterier for en gitt marin innretning
- Beregne annenordens effekter for bølgelaster, dvs. midlere -, differansefrekvens - og sum-frekvensvirkninger forårsaket av bølge-konstruksjonsinteraksjon samt forstå grensene for anvendelse av de ulike tilnærmingsmåtene. Estimere tilleggsmotstand i kortkammet sjø og ha kjennskap til hovedkildene til demping av saktevarierende driftbevegelser
- Anslå saktevarierende laster forbundet med vindkast, gjennomsnittlige og oscillerende laster fra strøm (og vind), virkningen av wake-interaksjon ved bruk kav enkel løsning for wake
- Kontrollere mulige opptreden av VIV og kjennskap til tilhørende konsekvenser i form av virvelavløsningsfrekvens, konstruksjonens egenfrekvens og svingeamplituden. Kjennskap til forskjellen mellom VIV og galoppering, samt når denne vil kunne opptre
- Kunnskap om funksjonene til og konsekvensen av posisjonsfastholding, om faktorer som reduserer ytelsen fra thrustere samt utfordringer forbundet med oppbygging av et godt dynamisk posisjoneringssystem
- Foreta omtrentlig vurdering av forekomst av vann på dekk og bølgeslag, samt kjenne til fysiske fenomen og faktorer forbundet med bølgeslag, dets relevans og konsekvenser. Kjennskap til de generelle egenskapene til de viktigste metoder for prediksjon av bølgeslag på fartøy og foreta kontroll av operasjonskriterier med hensyn på bølgeslag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. 8/12 øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen kan bli muntlig. Eksamensoppgaver vil kun bli gitt på engelsk. Studenter kan valgfritt besvare eksamen på norsk eller engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

O. Faltinsen: Sea Loads on Ships and Offshore Structures, Cambridge University Press, 1990.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1540 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 18.12.2017 09:00 D104, bygg 3 , Datasal 10349, bygg 10 , Hall A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.