course-details-portlet

TMR4195 - Havkonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 20/100
Individuell oppgave 20/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Vekten som vil bli lagt på de forskjellige delemnene kan variere noe fra år til år, men vil typisk omfatte: Funksjonskrav. Krav til stabilitet, flyteevne og styrke, samt rømning og evakuering for marine konstruksjoner. Regelverk for dimensjonering av havkonstruksjoner og offshore vindkraftverk. Oversikt over funksjons-, natur- og ulykkeslaster for marine konstruksjoner . Metoder for å beregne karakteristiske naturlaster med vekt på bruk av statistiske metoder. Stokastisk responsanalyse, analyse av ekstremrespons, miljøkontur-metoden. Ikkelineær tidsplananalyse av havkonstruksjoner og vindkraftverk utsatt for ekstreme miljølaster. Styrkedimensjonering. Kontroll av overlevelse i henhold til ulykkesgrensetilstanden. Konstruksjonsskade fra branner, eksplosjoner og skipsstøt. Materialer for marine konstruksjoner. Valg av skrog-, stigerørs- og posisjoneringssystem for petroleumsproduksjon til havs.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene ha kunnskap og ferdigheter til å utføre grunnleggende oppgaver vedrørende konstruktiv utforming og dimensjonering av marine konstruksjoner. Studentene skal kunne - Beskrive utformingen av marine konstruksjoner ut fra funksjons- og sikkerhetskrav - Gjennomføre kontroll av global stabilitet for ulike flytende og bunnfaste offshorekonstruksjoner - Beskrive dimensjonering i utmattingsgrensetilstanden (FLS) og bruddgrensetilstanden (ULS) - Beskrive kapasitet til bjelke-søyler, avstivede plater og skall i FLS og ULS. - Gjennomføre enkel beregning av motstanden mot ulykkeshendelser, særlig kollisjoner, eksplosjoner og branner - Gjennomføre hydrodynamisk analyse av flytende plattform og tolke overføringsfunksjoner og ekstremverdistatistikk på grunnlag av en grundig forståelse av de styrende fysiske mekanismer - Utføre tidsplananalyse av ekstremrespons til en jakke i irregulær sjø ved bruk av dataprogrammet USFOS og skrive en teknisk rapport på arbeidet - Forstå og beskrive forskjellen mellom deterministisk og stokastisk responsanalyse - Ha kjennskap til og forståelse av viktige anbefalinger i standarder og retningslinjer vedrørende miljøforholdene og lastberegning. - Anslå karakteristiske miljøparametere som svarer til ulike årlige sannsynligheter for overskridelse - Kunne bytte fra årlige målsannsynligheter til t-timers sannsynlighet for overskridelse - Utføre designbølgeanalyse - Utføre langtids responsanalyse på grunnlag av: I) alle sjøtilstander II) enkeltstormer - Beregne langtids ekstremverdier på grunnlag av ekstreme enkeltstormer (konturlinjemetoden).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, obligatorisk prosjektarbeid med bruk av datamaskinprogram USFOS. 2 x 2 heldags kurs i bruk av SESAM (WADAM,GENIE) kan inngå som obligatorisk del av øvingsarbeidene. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil normalt foregå på engelsk.

Mer om vurdering

Delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. Deri inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 60% og to obligatoriske arbeider som hver teller 20%. Resultatet for delene angis med bokstavkarakter. Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Konstruksjonsanalyse, analyse med elementmetoden, sjøbelastninger, sannsynlighetsbegrep, statistiske metoder, stokastisk analyse.

Kursmateriell

Kompendier, ppt-presentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1046 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 31.05.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 11
Vår ORD Individuell oppgave 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU