course-details-portlet

TMR4170 - Marine konstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet behandler konstruktiv virkemåte, lastvirkningsanalyse og dimensjonering av skip og plattformer og inneholder følgende temaer: Lineær-elastisk analyse for skive- og platekonstruksjoner inklusiv numeriske metoder. Energi-prinsipp og virtuelt arbeid. Plateknekking basert på andre ordens teori. Analyttiske og energi-baserte numeriske løsningsmetoder. Knekking av platepanel. Tverrsnittsanalyse. Dimensjonerings-kriterier relatert til flyting, knekking og utmatting.

Læringsutbytte

a) Å være i stand til å forklare hovedtyper av lastbærende komponenter i flytende skrog og de relevante mekaniske grensetilstander b) Fremvise forståelse av det mekaniske grunnlaget for analyse av skall-konstruksjoner og gjennomføring av slike analyser med fokus på energibaserte formuleringer c) Å gjøre rede for hovedtrinnene i Elementmetoden. Å kunne forklare de fysiske egenskaper og tilhørende matrise-formuleringer relatert til skall-element, inklusiv linearisert geometrisk stivhet. d) Å kunne forklare forskjell mellom første- og annen-ordens modeller for plate-oppførsel og hvordan dette reflekteres i de matematiske formuleringene e) Demonstrere ferdigheter med hensyn til analyse av knekkspenning for plater og avstivede plate-panel basert på grunnleggende prinsipper. Å fremvise grundig forståelse av differensial-ligningen, analyttiske løsninger og numeriske løsninger basert på energi-metoder. f) Å kunne gjøre rede for de underliggende prinsipp for dimensjoneringsregler relatert til knekking av plate-panel g) Beherske metoder for tverrsnitts-analyse relatert til torsjon og skjærspenning for åpne og lukkede tverrsnitt h) Å forklare hovedtrinn relatert til estimering av utmattings-levetid basert på SN-kurver og begrepet material-klasse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, to av øvingene er karaktergivende.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakteren i faget er basert på karaktergivende øvinger som teller 30% og avsluttende skriftlig eksamen som teller 70%. Resultatet for de to delene angis med bokstavkarakterer, og det samme gjelder sluttkarakteren. Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Kjennskap til programmering i Python.

Kursmateriell

Kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU