course-details-portlet

TMR4167 - Marin teknikk - Konstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 25/100
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en gjennomgang av den konstruktive oppbygging og virkemåte til et skipsskrog, fagverksplattform og flytende boreplattform, innføring i grunnleggende metoder for statisk elastisk analyse av spenninger og krefter i bjelker og rammekonstruksjoner, plastisk analyse av maksimal kapasitet, motstand mot knekking samt anvendelse av disse metodene ved analyse av konstruksjonselementer.

Læringsutbytte

Emnene Marin teknikk grunnlag, - konstruksjoner, - hydrodynamikk og - maskineri skal til sammen gjøre studentene i stand til å beskrive og forstå de marine fagområder og utføre ingeniørarbeid knyttet til prosjektering, bygging og drift av skip, plattformer og andre marine systemer. De skal i tillegg gi studentene et riktig sett med metoder og verktøy for å kunne utføre slikt arbeid, samt trening i samarbeid og kommunikasjon.

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Utføre beregninger av global skjærkraft og bøyemoment i skrogbjelken i stille vann på grunnlag av hydrostatiske data og lastekondisjon
 • Beskrive den konstruktive oppbygging av skrogbjelken til skip, med hovedvekt på tankskskip
 • Forstå og beskrive kraftgangen i skrogbjelken og konstruksjonselementenes samvirke
 • Kunne beregne krav til platetykkelse og stiverdimensjoner ut fra lokale belastninger
 • Foreta enkle beregninger av de viktigste skrogspenningene og hvordan de kombineres
 • Utføre håndberegninger av statisk ubestemte konstruksjoner med enhetslastmetoden og deformasjonsmetoden, samt med bruk av dataprogrammet 3DBEAM
 • Beskrive hvordan løsning med deformasjonsmetoden kan systematiseres ved hjelp av matriseformulering
 • Med hjelp av PYTHON utvikle et dataprogram for analyse av statisk ubestemte konstruksjoner med matrisemetoden, og på grunnlag av dette arbeidet utferdige en strukturert teknisk rapport med fyldig beskrivelse av programmet samt gode vurderinger av resultatene
 • Gjennomføre enkle laboratorieforsøk med måling av spenninger i plan ramme og sammenligne disse med resultat fra 3DBEAM
 • Bestemme maksimal kapasitet ved plastisk analyse og foreta enkle kontroller av analyseresultat med dataprogrammet USFOS for bjelke og rammekonstruksjoner
 • Beskrive hvordan elastisk knekking av søyler beregnes ved løsning av differensialligningen og med bruk av prinsippet om minimum potensiell energi
 • Beregne kritisk last for aktuelle bjelke-søylekomponenter i marine konstruksjoner
 • Beskrive den konstruktive oppbygging og kraftgang i fagverksplattformer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvinger og øvinger med utstrakt bruk av egen datamaskin. Obligatorisk prosjektarbeid på matrisemetoden med bruk av PYTHON (godkjent for 2 terminer - inneværende og kontinuasjonseksamen). Alle laboratorieøvinger er obligatoriske. Tilstedeværelse på forelesninger i tegningsunderlag for bygging av skrog kan bli gjort obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. Deri inngår prosjekt-arbeid som teller 25% og skriftlig avsluttende eksamen som teller 75%. Resultatet for delene angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Emnene TMR4105 Marin teknikk - Grunnlag, TMA4100 Matematikk 1, TMA4105 Matematikk 2, TDT4110 - Informasjonsteknologi grunnkurs, TKT4118 Mekanikk 1 og TKT4123 Mekanikk 2 eller tilsvarende

Kursmateriell

Kompendier og materiale som leveres ut i forbindelse med forelesninger og øvinger.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Marine fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 D 30.11.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 72
Høst ORD Individuell oppgave 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 75/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU