course-details-portlet

TMR4130 - Risikoanalyse og sikkerhetsledelse i maritim transport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 4 timer A
Arbeider 40/100 A

Faglig innhold

Introduksjon til regelverk innen sjøsikkerhet. Definisjon av risiko og andre sentral begreper. Beskrivelse av risikobilder basert på ulykkes-statistikk. Ulykkesgranskning, ulykkesteori og metoder for ulykkesanalyse, analyse av ulykkesdata. Sentrale metoder for risikoanalyse. Metoder for beregning av risiko for navigasjonsrelaterte skipsulykker. Menneskelig pålitelighet – feilhandlinger, påvirkende faktorer, og metoder. Sikkerhetsmål og risikoaksept-kriterier. Risikoreduserende tiltak med kostnad-nytte analyse. Sikkerhetsledelse og ISM koden - International Safety Management Code. Havnestatskontroll.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten være i stand til å:
-beskrive terminologi som brukes innenfor sikkerhetsledelse i maritim industri og være i stand til å bruke terminologien på riktig måte.
- demonstrere en grunnleggende forståelse av sikkerhetsregelverket innen maritim industri, hvem som er de viktigste aktørene og hvordan oppfølging av regelverket foregår.
- beskrive hovedelementene i et sikkerhetsledelsessystem.
- beskrive de vanligste ulykkesmodellene og metoder for ulykkesgransking.
- beskrive hva en risikoanalyse er, kjenne de vanligste metodene og kunne bruke denne kunnskapen til å planlegge og gjennomføre en risikoanalyse.
- beskrive menneskelige faktorer som påvirker ytelse og hvordan man kan ta hensyn til disse og analysere effekten av de i risikoanalyser.
- forklare Formal Safety Assessment og være i stand til å bruke metoden på praktiske case.
- beskrive metoder for risikoberegning for de vanligste typene av maritime ulykker, som kollisjon og grunnstøting, og vite hvordan man bruker disse metodene på praktiske case.
- beskrive prinsipper for risikoreduksjon og kost-nytte-analyse og være i stand til å bruke disse til å identifisere risikoreduserende tiltak og beregne kost-nytte for foreslåtte tiltak.
- beskrive til hovedtypene av data som kreves for en risikoanalyse og hvordan man kan analysere og bruke data i praksis.
- bruke databaser som Sea-web og verktøy som Genie for gjennomføring av risikoanalyser.
- vurdere og kommentere styrker og svakheter med risikoanalyse.

Kurset vil også bidra til å utvikle generell kompetanse innen:
- samarbeid med andre for å gjennomføre et prosjekt knyttet til sikkerhetsledelse og risikoanalyse.
- Presentere en risikoanalyse og resultatene fra analysen både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, enkeltstående øvinger og prosjektarbeid i gruppe. Emnet inngår i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 60% og en prosjektoppgave/arbeider som teller 40%, samt at en andel av øvingene må være godkjent før eksamen. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok: Rausand, M. and Haugen, S. (2020): Risk Assessment - Theory, Methods and Applications, 2nd Ed. John Wiley & Sons, Inc.,Hoboken.
Kristiansen, S. (2005): Maritime Transportation - Safety Management and Risk Analysis. Elsevier - Butterworth Heinemann, Amsterdam.
Forelesningsnotater, relevante kapitler fra øvrige fagbøker og vitenskapelige artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100 A

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU