course-details-portlet

TMR4130 - Risikoanalyse og sikkerhetsledelse i marine systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til regelverk innen sjøsikkerhet. Definisjon av risiko og andre sentral begreper. Beskrivelse av risikobilder basert på ulykkes-statistikk. Ulykkesgranskning, ulykkesteori og metoder for ulykkesanalyse, analyse av ulykkesdata. Sentrale metoder for risikoanalyse. Metoder for beregning av risiko for navigasjonsrelaterte skipsulykker. Menneskelig pålitelighet - feilhandlinger, påvirkende faktorer, og metoder. Sikkerhetsmål og risikoaksept-kriterier. Risikoreduserende tiltak med kostnad-nytte analyse.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten være i stand til å:

 • beskrive terminologi som brukes innenfor sikkerhetsledelse i marin og maritim industri og være i stand til å bruke terminologien på riktig måte.
 • demonstrere en grunnleggende forståelse av sikkerhetsregelverket innen marin og maritim industri, hvem som er de viktigste aktørene og hvordan oppfølging av regelverket foregår.
 • beskrive hovedelementene i et sikkerhetsstyringssystem.
 • beskrive de vanligste ulykkesmodellene og metoder for ulykkesgransking.
 • beskrive hva en risikoanalyse er, kjenne de vanligste metodene og kunne bruke denne kunnskapen til å planlegge og gjennomføre en risikoanalyse.
 • beskrive menneskelige faktorer som påvirker ytelse og hvordan man kan ta hensyn til disse og analysere effekten av de i risikoanalyser.
 • forklare Formal Safety Assessment og være i stand til å bruke metoden på praktiske case.
 • beskrive metoder for risikoberegning for de vanligste typene av marine og maritime ulykker, som kollisjon og grunnstøting, og vite hvordan man bruker disse metodene på praktiske case.
 • beskrive prinsipper for risikoreduksjon og kost-nytte-analyse og være i stand til å bruke disse til å identifisere risikoreduserende tiltak og beregne kost-nytte for foreslåtte tiltak.
 • beskrive til hovedtypene av data som kreves for en risikoanalyse og hvordan man kan analysere og bruke data i praksis.
 • bruke databaser og verktøy for gjennomføring av risikoanalyser.
 • vurdere og kommentere styrker og svakheter med risikoanalyse.
 • Kurset vil også bidra til å utvikle generell kompetanse innen:
  • Samarbeid med andre i å gjennomføre et prosjekt knyttet til sikkerhetsledelse og risikoanalyse, og kommunikasjon av resultater

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet inngår i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Samlet karakter er grunnlaget for karakteren i emnet. I vurderingen inngår avsluttende skriftlig eksamen (60%) og arbeid (40%) samt obligatoriske øvinger som kreves for å gå opp til eksamen. Det gis bokstav-karakter for hver del. En endelig bokstavkarakter vil bli gitt. Utsatt/gjentatt eksamen kan bli endret til muntlig. Ved gjentak må alle vurderinger i løpet av kurset tas på nytt. Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Marin driftsteknikk
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Sikkerhetsteknikk
 • Vedlikeholds- og risikoanalyse
 • Driftsteknikk
 • Marin teknologi
 • Risikoanalyse
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 01.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 38
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 2
Høst ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU