TMR4130 - Risikoanalyse og sikkerhetsledelse i maritim transport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til regelverk innen sjøsikkerhet, skipsklassifikasjon og sjøforsikring. Definisjon av risiko og risikobildet basert på ulykkes- og skipsår statistikk. Ulykkesgranskning, ulykkesteori og metoder for ulykkesanalyse, analyse av ulykkesdata, samt ulykkesanalyse basert på modellering i Bayesianske nettverk (BBN). Trafikkmodeller - sannsynlighet for grunnstøting og kollisjon. Skadeestimering - estimering av skadeomfang ved skipsulykker. Menneskelig feilpålitelighet - sviktmekanismer og modeller. Sikkerhetsmål og risiko akseptkriteria. Risikoreduserende virkemidler med kostnad-nytte analyse. Formal Safety Assessment (FSA) og risikobasert skipsprosjektering. Beredskap, evakuering og redning. Sikkerhetsledelse og ISM koden – International Safety Management Code. Havnestatskontroll for risikoreduksjon i sjøtransport.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av kurset skal studenten ha forståelse av grunnleggende problemstillinger knyttet til risiko og sikkerhet innen maritim transport, samt det teoretiske og praktiske grunnlag for ulykkesanalyse og risikoanalyse av maritime systemer. Studenten skal kunne klassifisere og beskrive risikoanalyse og sikkerhetsledelse innen maritim transport, samt velge ut og benytte ulike ulykkes- og risikoanalytiske metoder for å vurdere nødvendige og/eller kostnadseffektive risikoreduserende tiltak.

De tilsiktede læringsresultat i forhold til kunnskap og ferdigheter er:
- Forstå og forklare utviklingen av sikkerhetsforbedrende tiltak innen sjøtransport, i forhold til reaktive og proaktive tilnærminger til sikkerhetsarbeid.
- Organisere og anvende grunnleggende prinsipper, konsepter og terminologi for risikoanalyse og sikkerhetsledelse innen sjøtransport.
- Klassifisere og velge teorier og metoder for ulykkesanalyse og risikoanalyse for forbedring av sikkerhet i sjøtransport.
- Organisere og gjennomføre ulykkesanalyse, fra dokumentasjon av ulykke til analytisk vurdering av årsaker og årsakssammenhenger, samt dokumentere dette i en ulykkesrapport.
- Kunne modellere ulykkessammenhenger i og gjennomføre ulykkesanalyse basert på Bayesianske nettverksmodeller (BBN).
- Evaluering av ulykkesrapporter som grunnlag for risikoforståelse.
- Estimere underrapportering i skipsulykkes databaser basert på ‘fangst/gjenfangst’ modeller, som grunnlag for å gjøre risikoanalyser.
- Klassifisering av farledsfokuserte risikomodeller, samt utføre risikoanalyse ved hjelp av farledsmodeller for ulike farledssituasjoner.
- Gjennomføre grunnleggende estimering av skadeomfang på skip etter kontaktulykker.
- Organisere og gjennomføre risikoanalyse i henhold til IMO sin "Formal Safety Assessment" prosess, herunder bruk av hensiktsmessige metoder for fareidentifikasjon, risikofastsettelse, risikoreduserende tiltak, samt kostnad/nytte vurdering.
- Klassifisere menneskelige faktorer i risikoanalyse, samt utføre kvantitative analyser av menneskelig feilpålitelighet.
- Forklare beredskapsarbeid som del av et sikkerhetsopplegg, samt bruk av analytiske metoder for å planlegge og å forbedre beredskapsopplegg.
- Forklare god praksis for sikkerhetsledelse innen sjøtransport.

Læringsmål for utvikling av generell kunnskap:
- Bruk av formelle, analytiske tilnærminger til gitte sjøtransport situasjoner sett fra et sikkerhetsforbedrende ståsted.
- Strukturere og dokumentere en ulykkesanalyse eller en risikoanalyse i en godt lesbar faglig rapport.
- Bidra til å fremme analytiske tilnærminger til sikkerhetsforbedrende arbeid innen sjøtransport, og forstå hvordan dette krever bidrag fra alle fagretninger innen marin teknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, enkeltstående øvinger og prosjektarbeid i gruppe. Emnet inngår i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 70% og en prosjektoppgave/arbeider som teller 30%, samt at en andel av øvingene må være godkjent før eksamen. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok: Rausand, M.: Risk Assessment - Theory, Methods and Applications. John Wiley & Sons, Inc.,Hoboken. ISBN 978-0-470-63764-7. Forelesningsnotater, relevante kapitler fra øvrige fagbøker, og vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN0544 7.5 31.08.2017
TPK5160 3.7 01.09.2013 31.08.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 06.12.2017 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.