TMR4120 - Undervannsteknikk, grunnlag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet starter med en innføring i havvannets sammensetning og egenskaper, gir nødvendig basis kunnskap for å forstå lydforplantning, lysforhold og primærproduksjonen i havet, og forklarer hvordan dette anvendes i instrumenter for posisjonering, signaloverføring, kartlegging, måling og prøvetaking i havrommet. Emnet behandler videre oppbygging og virkemåte av systemer for transport og operasjon i havrommet, og gir metodegrunnlaget for beregning av påvirkningen fra havstrømmer og skipsbevegelse på hengende laster og kabelstyrte farkoster. Prosjektering, operasjon og evaluering av egenskaper til bemannede, fjernstyrte og autonome systemer blir gjennomgått. Emnet omfatter også utbygging av undervanns rørledningssystemer med vekt på systemdesign, materialvalg, sveising, beregning av veggtykkelse, hydrodynamisk stabilitet, problematikk rundt frie spenn på ujevn havbunn, oppførsel ved termisk ekspansjon, intervensjon, tilknytning mot brønnhoder/ infrastruktur og klargjøring for operasjon

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av prosesser i havet, og oppbygging og virkemåte til ulike undervannssystemer. Spesifikke læringsmål er:
- Kunnskap om verdenshavenes utbredelse, dyp, strømforhold, temperaturforhold og saltholdighet/sjøvannstetthet.
- Kjenne til design og bruksmuligheter for undervannsfarkoster som ROV og AUV.
- Kunne planlegge undervannstekniske oppgaver som for eksempel lete ette og ta opp tapte objekter som fartøy, fly med mere fra ulike dyp på havbunnen, samt ta vare på disse etter opptak.
- Kjenne til undervannstekniske posisjoneringssystemer.
- Kunne skrive (gruppe)rapport fra komplekse undervanns operasjoner.
- Kjenne til viktige problemstillinger knyttet til design, installasjon og operasjon av undervanns rørledninger
- Kunne foreta enkle overslagsberegninger knyttet til installasjon, bestemmelse av veggtykkelse og nædvendig isolasjon
Emnet danner basis for videregående kurs i undervannsteknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktisk erfaring ved bruk av ROV, og arbeid med prosjektoppgave som skal gjennomføres som gruppearbeid. Alle medlemmene i gruppen får i utgangspunkt samme karakter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og arbeider 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Diverse lærebøker, forelesningsnotater og tilgjengelig informasjon på nettet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN0541 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.