course-details-portlet

TMMT4006 - Trygg matproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Muntlig eksamen 50/100 30 minutter C

Faglig innhold

Hvordan kan vi kontrollere vekst av mikroorganismer slik at omfanget av matbårne sykdommer blir redusert? Dette emnet gir en oversikt over mikrobielle risikofaktorer i ulike produkter fra forskjellige matråstoff og hvordan disse faktorene kan kontrolleres og eventuelt elimineres med prosesseringsmetoder, hygiene og optimalt design av prosessutstyr. De mest aktuelle patogener, mikrobielle toksiner og forringelsesbakterier som reduserer holdbarheten av matproduktet vil bli presentert samt smitteveier for mikroorganismer i produksjonsmiljø. Hygienisk design og materialvalg for produksjonslinjer og utstyr diskuteres.Tilgjengelig verktøy for prediksjon av mikrobiell vekst og vurdering av holdbarhet vil bli gjennomgått. Mekanismer for etablering av biofilm i produksjonsutstyr, forebyggende tiltak og metodikk for å studere biofilm tas opp.

Læringsutbytte

Kunnskap Studentene skal:

- Ha avansert kunnskap om årsaker til at patogener og forringelsesbakterier finnes i matprodukter, deres karakteristiske egenskaper og hvordan de kan kontrolleres eller elimineres.

- Ha kunnskap om prinsipper for konservering av mat og hvilke stressresponser disse gir hos mikroorganismer

- Ha kunnskap om smitteveier og deteksjonsmetoder for matbårne mikroorganismer, planlegge risikobaserte prøvetakingsplaner og planlegge og gjennomføre holdbarhets- og belastningsstudier

- Ha inngående kunnskap om etablering og forebygging av biofilm i industrien

- Ha innsikt i hygienisk design og implementering av hygieniske tiltak

- Ha innsikt i metodikk for prediktiv mikrobiologi

Generell kompetanse Studentene skal:

- kunne formidle omfattende selvstendig gruppearbeid og behersker faguttrykk innen mattrygghet.

- kunne individuelt kommunisere om problemstillinger fra industrien, analysere og konkludere i trygg matproduksjon

Ferdigheter Studentene skal:

- planlegge, gjennomføre og rapportere en praktisk lab oppgave

- Kunne finne frem til relevant litteratur, og ta det i bruk i presentasjoner og i oppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (30t) inkludert gjesteforelesninger, studentpresentasjoner med forarbeid (25t), gruppeøvinger, laboratoriearbeid med rapport og presentasjon av resultater (30t), selvstudium med semesteroppgave (110t). Undervisningen vil bli gitt på engelsk dersom emnet velges av internasjonale studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Studentpresentasjon
  • Laboratoriearbeid og rapport

Mer om vurdering

Semesteroppgave/rapport er basis for muntlig eksamen. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Utsatt: august

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Kursmateriell

Publiseres ved oppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mat og helse
  • Næringsmiddelfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 50/100

Innlevering
05.05.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 C

23.05.2023 - 01.06.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU