TMMT4006 - Prosessdesign for trygg matproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100 ALLE
Muntlig eksamen 60/100 E

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over de vanligste matbårne patogene mikroorganismer og toksiner, samt forringelsesflora som finnes i mat. Hovedprinsipper for hvordan uønskede mikroorganismer kan elimineres eller kontrolleres tas opp og inkluderer hvordan cellepopulasjoner responderer på ulike stressfaktorer. Emnet tar opp smitteveier for mikroorganismer i produksjonsmiljø og utforming av risikobaserte prøvetakingsplaner. Det er fokus på mikrobiell forringelse og metodikk for å bestemme holdbarhetstid for matvarer og det blir gitt en introduksjon til tilgjengelig verktøy for prediksjon av mikrobiell vekst og inaktivering. Mekanismer for etablering av biofilm, forebyggende tiltak og
metodikk for å studere biofilm tas opp. Hygienisk design og materialvalg for produksjonslinjer og utstyr diskuteres.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal:
- Ha inngående kunnskap om hvordan uønskede mikroorganismer i mat kan elimineres eller kontrolleres
- Ha kunnskap om prinsipper for konservering av mat og hvilke stressresponser disse gir hos mikroorganismer
- Ha inngående kunnskap om smitteveier for matbårne patogener, risikobaserte prøvetakingsplaner og deteksjonsmetoder
- Ha kunnskap om forringelsesmikroorganismer og være i stand til å planlegge og gjennomføre holdbarhets- og belastningsstudier
- Ha kunnskap om etablering og forebygging av biofilm på ulike materialer, samt metodikk for å studere biofilm
- Ha innsikt i hygienisk design og implementering av hygieniske tiltak
- Ha innsikt i metodikk for prediktiv mikrobiologi

Ferdigheter
Studentene skal:
- Kunne finne frem til relevant litteratur, sette seg inn i den og formidle den

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, prosjektoppgave med muntlig presentasjon, teoretiske og
praktiske øvinger.

Mer om vurdering

Oppgave/rapport er basis for muntlig eksamen.

Utsatt: august

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Mat og teknologi (FTMAMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Master i mat og teknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Publiseres ved oppstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100 ALLE
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.