course-details-portlet

TMMT4006 - Trygg matproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 60/100 45 minutter F
Oppgave 40/100 A

Faglig innhold

Hvordan kan vi kontrollere vekst av mikroorganismer slik at omfanget av matbårne sykdommer blir redusert? Dette emnet gir en oversikt over mikrobielle risikofaktorer i forskjellige typer av råstoff til mat og hvordan de kan kontrolleres og eventuelt elimineres med prosesseringsmetoder, hygiene og optimalt design av prosessutstyr. De mest aktuelle patogener, mikrobielle toksiner og forringelsesbakterier som reduserer holdbarheten av matproduktet vil bli presentert samt smitteveier for mikroorganismer i produksjonsmiljø. Hygienisk design og materialvalg for produksjonslinjer og utstyr diskuteres.Tilgjengelig verktøy for prediksjon av mikrobiell vekst og vurdering av holdbarhet vil bli gjennomgått. Mekanismer for etablering av biofilm i produksjonsutstyr, forebyggende tiltak og metodikk for å studere biofilm tas opp.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal:
- Ha inngående kunnskap om hvordan uønskede mikroorganismer i mat kan elimineres eller kontrolleres
- Ha kunnskap om prinsipper for konservering av mat og hvilke stressresponser disse gir hos mikroorganismer
- Ha kunnskap om smitteveier for matbårne patogener, risikobaserte prøvetakingsplaner og deteksjonsmetoder
- Ha kunnskap om forringelsesmikroorganismer og være i stand til å planlegge og gjennomføre holdbarhets- og belastningsstudier
- Ha kunnskap om etablering og forebygging av biofilm på ulike materialer, samt metodikk for å studere biofilm
- Ha innsikt i hygienisk design og implementering av hygieniske tiltak
- Ha innsikt i metodikk for prediktiv mikrobiologi

Ferdigheter
Studentene skal:
- planlegge, gjennomføre og rapportere en praktisk lab oppgave
- Kunne finne frem til relevant litteratur, og ta det i bruk i presentasjoner og i oppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (30t), kollokvier/presentasjoner med forarbeid (25t), teoretiske og praktiske øvinger (med laboratoriearbeid) (30t), selvstudium med semesteroppgave (110t). Undervisningen vil bli gitt på engelsk dersom emnet velges av internasjonale studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieoppgave
  • Teoretisk øving
  • Studentpresentasjon

Mer om vurdering

Oppgave/rapport er basis for muntlig eksamen.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Utsatt: august

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Publiseres ved oppstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mat og helse
  • Næringsmiddelfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 A

Innlevering 10.05.2021

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 60/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU