course-details-portlet

TMMT4004 - Anvendt matmikrobiologi og bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave, hjemmeeks og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 10/100
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer A
Rapport 20/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på mikroorganismer og enzymer som brukes industrielt for produksjon av fermenterte næringsmidler, ingredienser, fôr og for optimal utnyttelse av restråstoff. Emnet inkluderer karakterisering og vedlikehold av biologiske prosesshjelpemidler. Metodikk for isolering, identifisering og karakterisering av mikroorganismer blir behandlet og studentene skal gjennomføre praktisk produksjon av fermenterte matvarer (eks yoghurt). En introduksjon til bioprospektering, mikrobiell økologi i mat og metodikk for å analysere mikrobielle samfunn blir gitt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
-Kandidaten har avansert kunnskap om bruk av bakterier, mugg, gjær, alger og enzymer i produksjon av næringsmidler, ingredienser og fôr
-Kandidaten har kunnskap om isolering, identifisering, karakterisering og vedlikehold av mikroorganismer som kan brukes i fermenteringsformål
-Kandidaten har kunnskap om sammenhengen mellom biologiske prosesshjelpemidler og produktegenskaper
-Kandidaten har kunnskap om bruk av biologiske prosesshjelpemidler for optimal utnytte av restråstoff
Kandidaten forstår grunnleggende begreper i mikrobiell økologi og kjenne til metoder for å analysere mikrobielle samfunn
-Kandidaten har kunnskap om bioprospektering

Ferdigheter
-Kandidaten kan arbeide selvstendig med en teoretisk problemstilling og formidle arbeidet sitt på en vitenskapelig måte


Generell kompetanse
-Kandidaten har innsikt i planlegging og gjennomføring av anvendte matmikrobiologi prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (45t), selvstudium (60t),laboratoriearbeid med rapport (70t), studentpresentasjon (25t) og ekskursjoner/gjesteforelesninger (6t).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Laboratoriearbeid: obligatorisk tilstedeværelse.

Rapport fra laboratoriearbeid teller 20 % av karakter

Muntlig fremlegg teller 10% av karakter

Utsatt eksamen: mai/juni

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres kun for skriftlig eksamen.


Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Informasjon blir gitt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi
  • Mat og helse
  • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave, hjemmeeks og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100 A

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 70/100 A

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU