course-details-portlet

TMMT4001 - Bærekraftig matproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Befolkningsøkning, klimaendringer og knapphet på mat og energi er globale samfunnsutfordringer. Dette emnet har et verdikjedeperspektiv der bærekraft, biologiske ressurser (bioressurser) og effektiv ressursutnyttelse står sentralt. Begrepet sirkulær bioøkonomi gir uttrykk for visjonen om en komplett kretsløpstankegang og totalutnyttelse av råvarer og restråstoff. Dette vil settes i sammenheng med betydningen for matsikkerhet og mattrygghet. Bærekraftig matproduksjon krever at Norge er med og bidrar med løsninger nasjonalt og globalt. Begrepet "bærekraftig" blir ofte nevnt i ulike sammenhenger. Kjernen i begrepet bærekraft innebærer at forbruket av ressurser ikke overskrider jordens evne til å reprodusere eller erstatte dem. Forestillingen "bærekraftig matproduksjon" kan inneholde en rekke spørsmål som sikkerhet for forsyning av mat, nivået på mattrygghet, innvirkning på menneskers helse, kostnader, kvalitet, økonomiskvekst og miljømessig bærekraft, i form av spørsmål som klimaendringer, biologisk mangfold, vann og jordkvalitet. I dette kurset vil studentene bli gitt en innføring i global matproduksjon og verdikjeder knyttet til mat. Studentene vil få en innføring i metoder og verktøy for å forstå og vurdere komplekse miljøspørsmål knyttet til matproduksjon, foredling og forbruk. Det vil legges spesielt vekt på faktorer som virker inn på optimal utnyttelse av globale og lokale matvarer. Etter å ha gjennomført kurset vil studentene sitte igjen med nødvendige verktøy for å kunne systematisk tilnærme seg problemstillinger knyttet til miljøpåvirkningen fra matvareproduserende produksjonssystemer. Denne kunnskapen er viktig for å kunne utvikle en mer miljøvennlige matproduksjon i fremtiden.

Dette emnet er K-emne (Komplementære emne) og tilgjengelig for sivilingeniør studenter.

Læringsutbytte

Kunnskap etter endt kurs: Studentene skal ha kjennskap til makroskopiske faktorer som ressurstilgang, internasjonal matproduksjon og hvordan det påvirker miljøet globalt og lokalt. Studentene skal kunne forstå hva det vil si at matproduksjonen er bærekraftig og kunne evaluere grad av miljømessig bærekraft. Studentene skal kunne definere problemstillinger knyttet til bærekraftig matproduksjon i verdikjeden og vurdere alternative løsninger for å redusere miljøbelastningen, samt vurdere miljømessig konsekvenser ved endringer i produksjon og prosess. Kunne forstå kvantitative overslagsberegninger som for eksempel LCA-analyser. Studentene skal være i stand til å vurdere dagens løsninger og komme med forslag til nye fremtidige løsninger som er mere bærekraftige i et systemperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesere fra næringen og FoU, kollokvier og gruppearbeid i utvalgt tema. To ekskursjoner er planlagt, dette vil være halvdagsturer til anlegg/labber i Trondheim.

Planlagt tidsbruk; Forelesninger; 45t Øvinger 20t Semesteroppgave 50t Ekskursjon 8t Selvstudium 75t

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport

Mer om vurdering

Ny/utsatt eksamen: Mai/juni

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Litteratur oppgis ved studiestart. Den baserer seg på rapporter, bok- kappitler og artikler. Literaturen i emnet er på engelsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mat og helse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU