TMMT4001 - Bærekraftig matproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport ogSkriftlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 40/100 ALLE
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Befolkningsøkning, klimaendringer og knapphet på mat og energi er globale samfunnsutfordringer. Dette emnet har et verdikjedeperspektiv der bærekraft, biologiske ressurser (bioressurser) og sirkulær bioøkonomi står sentralt. Begrepet sirkulær bioøkonomi gir uttrykk for visjonen om en komplett kretsløpstankegang og totalutnyttelse av råvarer og restråstoff. Dette vil settes i sammenheng med betydningen for matsikkerhet og mattrygghet. Bærekraftig matproduksjon krever at Norge er med og bidrar med løsninger nasjonalt og globalt. Begrepet "bærekraftig» blir ofte nevnt i ulike sammenhenger. Kjernen i begrepet bærekraft innebærer at forbruket av ressurser ikke overskrider jordens evne til å reprodusere eller erstatte dem. Forestillingen "bærekraftig matproduksjon" kan inneholde en rekke spørsmål som sikkerhet for forsyning av mat, nivået på mattrygghet, innvirkning på menneskers helse, kostnader, kvalitet, rettferdige arbeidstakerrettigheter, økonomiskvekst og, på samme tid, miljømessig bærekraft, i form av spørsmål som klimaendringer, biologisk mangfold, vann og jordkvalitet. I dette emnet vil studentene få en innføring i ulike temaer og metoder som skal danne grunnlag for å forstå og arbeide med komplekse problemstillinger knyttet til bærekraftige matproduksjon og bærekraftige verdikjeder. I dette kurset vil studentene bli gitt en innføring i globalmatproduksjon og verdikjeder knyttet til mat. Studentene vil få en innføring i metoder og verktøy for å forstå og vurdere komplekse miljøspørsmål knyttet til matproduksjon, foredling og forbruk. Det vil legges spesielt vekt på faktorer som virker inn på optimal utnyttelse av globale og lokale matvarer. Etter å ha gjennomført kurset vil studentene sitte igjen med nødvendige verktøy for å kunne systematisk tilnærme seg problemstillinger knyttet til miljøpåvirkningen fra matvareproduserende produksjonssystemer. Denne kunnskapen er viktig for å kunne utvikle mere miljøvennlige matproduksjon i fremtiden.

Læringsutbytte

Kunnskap etter endt kurs: Studentene skal ha kjennskap til makroskopiske faktorer som ressurstilgang, klima og politikk, samt hvordan de påvirker matproduksjonen. Studentene skal kunne forstå hva det vil si at matproduksjonen er bærekraftig og kunne evaluere grad av miljømessig bærekraft. Studentene skal forstå sammenhengen mellom verdikjeder der forbruker-, helse-, miljø-, avfalls- og samfunnsøkonomiske aspekter er integrert og prosesser, funksjoner, strømmer og aktører i en verdikjede for matproduksjon. Studentene skal kunne definere problemstillinger knyttet til bærekraftig matproduksjon i verdikjeden og vurdere alternative løsninger for å redusere miljøbelastningen, samt vurdere endringer i produksjon og prosess. Kunne utføre kvantitative overslagsberegninger som for eksempel LCA-analyser. Studentene skal være i stand til å vurdere dagens løsninger og komme med forslag til nye fremtidige løsninger som er mere bærekraftige i et systemperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesere fra næringen og FoU, kollokvier og gruppearbeid i utvalgt tema.

Mer om vurdering

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Ny/utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Mat og teknologi (FTMAMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Master i mat og teknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Litteratur oppgis ved studiestart

 

 

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport ogSkriftlig

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 40/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 07.12.2017 09:00 KJL1 , D3
Vår UTS Rapport 40/100 ALLE
Vår UTS Skriftlig eksamen 60/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.