course-details-portlet

TMM4285 - Livsløpsytelse for aluminiumsprodukter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 ALLE

Faglig innhold

Aluminium som konstruksjonsmateriale har fått økt oppmerksomhet innen flere markeder og anvendelsesområder. Men det er mange faktorer som må vurderes for å optimalisere produktet med hensyn på verdikjede og livsløp. Dette kurset legger vekt på å presentere og forklare metoder, rammeverk og praktiske modeller for å utvikle avanserte aluminiumsprodukter i en kontekst av økende kompleksitet, tidskomprimering fra ide til ferdig produkt og ikke minst stadig strengere krav til oppfyllelse av bærekraftskriterier.

Læringsutbytte

Kunnskap:
-Grunnleggende forståelse av aluminiumsverdikjeden - fra gruvedrift til produktet ender sin livssyklus.
-Global materialflyt med fokus på sirkulær økonomi.
-Bærekraftsprofil for aluminium, LCA for aluminiumsproduksjon.
-Bærekraftsaspekter for produksjon av alumuminiumsprodukter, prosesser, bruksfase og EOL.
-Distribuerte verdikjeder - hvordan vurdere grad av integrasjon i forhold til forretningsmodell.
Økonomiske perspektiver - fra tradisjonelle NPV metoder, realopsjoner og LCC metoder.
-Modellere bruks- og sluttfase for produktet med tanke på levetidskostnader.
-Modeller for å vurdere bærekraftsaspekter i tidligfase produktutvikling.

Ferdigheter:
Studenten skal mestre følgende temaer:
-Demonstrere vitenskapelig og systematisk tilnærming til å vurdere sentrale aspekter ved å bruke aluminium som konstruksjonsmateriale.
-Applisere innsikten skapt i kurset til å bestemme produktets verdiskspning for ulike interessenter og omdanne det til underlag for beslutninger.
-Vurdere når og hvordan ulike metoder og rammeverk benyttes for å analysere bærekraftselementer knyttet til aluminium produkter.

Generell kompetanse:
Studenten skal forstå de grunnleggende teoriene for å vurdere levetidsperspektivet til produkter basert på aluminium som materiale. Disse teoriene spenner fra materialforståelse, produktkunnskap, forretningsmodeller og bærekraft, slik at en tverrfaglig tilnærming til problemstillinger vektlegges. Basert på denne kompetansen skal studenten være i stand til å gjøre helhetlige vurderinger av nye og forbedrede produkter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, øvinger og prosjektbasert læring. Undervisningen gis på engelsk/norsk og undervisningsmateriell vil bli gitt på engelsk. Studentens besvarelser i form av abstract og rapport kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Abstract for oppgave
  • Presentasjon

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på den grunnleggende undervisning som gis for studenter ved Produktutvikling og produksjon som TMM4115 Produktmodellering, TMM4121 Produktutvikling og TMM4245 Fuzzy Front End.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktutvikling
  • Designstrategier
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Aluminiumskonstruksjoner
  • Aluminiumsteknikk
  • Økologi
  • Økonomistyring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 ALLE

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 11:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU