course-details-portlet

TMM4250 - Avansert produktsimulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 67/100 4 timer A
Arbeider 33/100

Faglig innhold

Emnet omhandler en rekke forskjellige analysetyper innenfor numeriske beregninger for ingeniørmessige applikasjoner.

Dynamiske beregninger:
Implisitt og eksplisitt tidsintegrasjon. Egensvingeberegninger og frekvensplan respons.

Ikkelineære statiske bergninger:
Linearisert knekning. Ikkelineær respons, ikkelineære responskurver.Dynamisk relaksasjon. Medrotert og total Lagrange formulering. Store tøyningsuttrykk.

Interaksjon og kontaktanalyse.

Elementer inkludert kontinuum element og strukturelle element som skall og bjelker. Egenskaper og materialmodeller: homogene seksjoner, skall og bjelkeseksjoner. Materialmodeller.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Grunnleggende kunnskap i dimensjoneringskriterier for mekaniske konstruksjoner. Teoretisk kunnskap innenfor de numeriske algoritmenene for dynamisk tidsintegrasjon, egensvingeberegninger og frekvensrespons,

Ferdigheter:
Kunne utføre ingeniørmessige beregninger av konstruksjoner ved bruk av numeriske analyseverktøy som ABAQUS. Kunne vurdere hvilke analysertyper som er aktuelle ut fra sannsynlige "failure modes".
Kunne trekke slutninger om konstruksjons anvendbarhet basert på analyseresultater.

Generell kompetanse:
Kunne rapporter og presentere analyser, analyseresultater og konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og gruppearbeid i bruk av dataverktøyer. Prosjektgrupper etableres ved semesterstart. Undervisningen gis på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår hjemmeeksamen som teller 67% og prosjektoppgave som teller 33%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 67/100 A

Utlevering 05.12.2020

Innlevering 05.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 67/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU