course-details-portlet

TMM4245 - Fuzzy Front End

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Radikale innovasjoner og ny løsningstilnærminger i produktutvikling; The Fuzzy Front End - prosjekteringsfasen frem til definisjon av kravspesifikasjonen; Håndtering av usikkerhet; Iterasjoner i løsningsrommet; Prototyping; Høyhastighetslæring; Interessent-identifikasjon; Dybdeanalyse av brukerforankring; Behovsanalyser basert på antropologisk grunnlag og på sensor og dataanalyser; Menneske-sentrert produktutvikling; Scrum prinsipper; Lean, TRIZ; aksiomatisk design; Simulering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Fuzzy Front End-utfordringer.
- Teknikker for å generere, utvikle og teste pre-krav konsepter
- Bygge, teste og iterere prototyper med læring som målsetning
- Evne til å bedømme og diskutere fordeler og ulemper med et deterministisk optimaliseringrom kontra et abduktivt generativt løsningsrom.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Identifisere, generere og teste problem- og løsningskomponenter i komplekse og ustrukturerte omgivelser.
- Iterativ overgang fra utforskning av problemrommet til skapelse av et løsningsrom som leder til en kravspesifikasjon.
- Finne opp og utvikle nye og konkrete verktøy, sensorer og metoder for å kunne angripe hittil ukjente problemdimensjoner.
- Samarbeide og lære tverrfaglig for å oppnå det som er nevnt ovenfor.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Anvende Fuzzy Front End produktutviklingskompetanse på ulike ustrukturerte problemer og situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Dette kurset er fokusert rundt forståelsen og en vellykket håndtering av de spesifikke forholdene i tidlig fase av et radikalt utviklingprosjekt - Fuzzy Front End. Basert på en kombinasjon av interaktive forelesninger, små teammøter med veiledere og prosjektarbeid, vil vi lære, teste, men også utvikle ulike generative konseptutviklingsteknikker og prototyp-tilnærminger. Team på tre vil bli dannet, og de vil bli utfordret med et intrikat designproblem. I løpet av semesteret vil ulike konseptuelle prototypingsteknikker og testscenarier bli utviklet. Kandidater vil delta i tidlig fase høy risiko prosjektgrupper for å generere radikale løsningskonsepter og vil arbeide med overføring av innsikter i den klassiske utviklingsprosessen.
Øvingene har hovedfokus i dette kurset.
På grunn av dette kursets praktiske karakter og den begrensede plass/maskinparken (HMS) er dette kurset begrenset til 27 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakteren i dette emnet er basert på prosjektresultat, prosjektarbeid (5 sider) og aktiviteter og små tester i kurset.

Siden karakteren delvis er basert på gruppe og individuelt arbeid gjennom hele semesteret, anbefaler vi at hele kurset tas på nytt ved gjentak. I spesielle tilfeller kan en lang rapport/publikasjon erstatte gjentak. Innhold og struktur etc. skal godkjennes av faglærer.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis fortløpende gjennom semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designstrategier
  • Designmetodikk
  • Entreprenørskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU