course-details-portlet

TMM4204 - Nanoskala overflatedynamiske prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Overflater er komplekse og dynamiske. Fysiske og kjemiske prosesser er ansvarlig for en at overflaten stadig er i endring over en rekke lengdeskalaer. Disse fenomenene har store implikasjoner. Friksjon for eksempel er ansvarlig for et stort energitap (23% av verdens energitap) med påfølgende signifikante økonomiske og miljørelaterte konsekvenser. Ekte overflater er komplekse, ikke flate, ikke uniforme, og med en endelig om enn liten tykkelse- Dette gir opphav til store fluktuasjoner der dynamiske prosesser driver evolusjonen av komplekse 3D-strukturer, fra atomar til makroskala.

Dette kurset handler om nanoskala overflatedynamiske fenomener som er viktig innen flere ulike disipliner og med fokus på ekte systemer og systemfunksjoner. Dette inkluderer småskala elektronikk, biologiske overflater, kompositt materialer og eksperimentell infrastruktur. Hovedfokuset i dette kurset vil være: adsorpsjon, elektrokjemi, overflatetransport, modelleringsmetoder, overflatekarakterisering på nanoskala includert spektroskopiske og mikroskopiske metoder (som f.eks spektroskopi, AFM, QCM, XPS), nanotribologi, smøring og smøremidler, overflatekjemi.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Forstå hva en overflate er
 • Hvordan overflater påvirker materialegenskaper
 • Interaksjonen mellom en overflate og omgivelsene
 • Overflatedynamikk (adsorpsjon, diffusjon, etc.)
 • Teoretisk forståelse av overflatefenomener og hvordan disse modelleres

Ferdigheter:

 • Velg riktig eksperimentelle teknikker for å studere spesifikke overflatefenomener
 • Bruke den ervervede kunnskapen til å vurdere hvordan en overflate vil oppføre seg i et ekte system
 • Lære hvordan å bruke beregningsressurser for å modellere og forstå overflater

Generell kompetanse:

 • Vurdere begrensninger for vanlige tilnærminger innen overflater og grensesnitt
 • Forstå hvilke nanoskala eksperimentelle teknikker som egner seg for å studere ulike overflatefenomen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjekter (i grupper og individuelt avhengig av antall studenter).

Eksamensspørsmålene vil gis på engelsk, men studenter kan velge å svare på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Rapport 1
 • Rapport 2
 • Rapport 3
 • Rapport 4

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Det finnes ingen tekstbok som dekker alle temaene i dette kurset. Derfor vil kursmateriellet være som følger: forelesningsnotater og PowerPoint presentasjoner, utvalgte vitenskapelige artikler, og utvalgte bokkapitler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kondenserte mediers fysikk
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Materialer og produksjonssystemer
 • Materialteknologi
 • Materialteknologi og elektrokjemi
 • Fysikalsk kjemi
 • Overflatefysikk
 • Nanoteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 04.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU