course-details-portlet

TMM4182 - Forming og støping av metaller

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet omhandler fremstilling av produkter ved forming og støping. Design av formede og støpte komponenter. Generell teori om forming: Teknologiske tester, flytespenning, friksjon og termiske forhold. Analyse av ulike formeprosesser med hovedvekt på ekstrudering, smiing trådtrekking og valsing ved hjelp av klassisk teori samt moderne FEM-analyse.
Støpemetoder, form og kokille. Størkningstekniske fenomener; krystallvekst, seigring, krymp av metallet. Strømning, størkning, varmeledning, kontraksjon, termisk spenning. Støpeteknisk riktig design av støpeform.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten har kunnskap om hvordan man former og støper metaller for å produsere metalliske halvfabrikata og ferdigvarer. Ved hjelp av klassisk teori og moderne FEM-programmer kan studenten analysere forholdene i prosesser benyttet ved forming og støping for således å bestemme optimale prosessforhold ved industriell bruk av prosessene.

Ferdigheter:
Studenten kan i en fremtidig jobb designe produkter på en produksjonsvennlig måte. Studenten har ferdigheter i å arbeide eksperimentelt i laboratoriet med forming og støping. Ferdighetene gjør en i stand til, ved hjelp av moderne datatekniske hjelpemidler, å optimalisere forme- og støpeprosesser på konseptstadiet.

Generell kompetanse:
Deltaker har generell kompetanse innen formings og støpeteknologi og mer spesiell kompetanse for å bedømme hva som er optimale prosessforhold i slik industriproduksjon. Kompetansen som utvikles kan beskrives med følgende stikkord; Produksjonsvennlig design av komponenter for forming og støping, teknisk forståelse av prosessene, støpemetallurgisk og mekanisk teori, formingsmekanisk teori, metoder som brukes, fremstilling og bruk av viktige forme- og støpelegeringer, optimalisering av prosesser og prosessforhold.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Det gis semesteroppgaver hvor man analyserer enten støping eller forming ved hjelp av eksperimenter i laboratorium. Studentene lærer å analysere forming med FEM-programmet Deform. Det gis karakter på semesteroppgaver og øvinger og denne teller 40% ved karaktersetting i emnet. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom engelskspråklige studenter tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving/laboratorieaktivitet

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår hjemmeeksamen som teller 60% og obligatoriske arbeider som teller 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

 

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

 

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok: Henry Valberg: Applied metal forming including FEM-analysis, Cambridge University Press, 2010.
Casting of metals. Ch.4, 10-12, i lærebok med navn "Manufacturing Engineering and Technology",redigert av S. Kalpakjian og S. R. Scmid, Prentice Hall, 4ed., 2001.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU