course-details-portlet

TMM4175 - Plastkompositter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 51/100 4 timer D
Mappe/sammensatt vurdering 49/100

Faglig innhold

Emnet har hovedfokus på relevante tema for mekanisk design og konstruksjon der polymerbaserte komposittmaterialer anvendes. Dette inkluderer: mekaniske, termiske og kjemiske egenskaper for termoplaster, herdeplaster og fiber som glass, karbon og aramid. Teoretisk og praktisk anvendelse av materialmodeller anisotrope materialer. Klassisk laminatteori og anvendelse. Sviktmekanismer, skademekanisk analysemetoder samt analytiske løsninger for enkle konstruksjoner og konstruksjonselement som plater, bjelker og rør. Grunnleggende FEA modellering av komposittmaterialer og komposittkonstruksjoner. Gjennomgang av et utvalg av tilvirkningsmetoder og testmetoder for plastkompositter. Materialvalg, designprinsipp og pålitelighet for komposittkomponenter og konstruksjoner. I de fleste tema blir det lagt vekt beregningsmetoder og numeriske løsninger ved hjelp av enkel programmering. Det digitale kompendiet inneholder en omfattende samling av eksempler, prosedyrer og funksjoner i Python.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten har grunnleggende kunnskaper om egenskaper til plastkompositter, anvendelser av slike materialer og konstruksjonsprinsipp inkludert materialvalg, grunnleggende sammenhenger, beregningsmetoder og produksjonsmetoder.

Ferdigheter: Studenten kan gjøre enkle konstruksjonsoppgaver av komponenter og produkt laget av plastkompositter. Studenten kan gjøre preliminære materialvalg, evaluere eksisterende materialvalg, gjøre grunnleggende mekaniske beregninger og vurdere svikt og integritet i komponenter og strukturer. Kandidaten kan foreslå og evaluere ulike relevante produksjonsmetoder.

Generell kompetanse: Studenten er i stand til å kommunisere teknologiske aspekt vedrørende kompositter i et prosjekt, og kan gi svar på generelle spørsmål om muligheter og anvendbarhet for ulike former for plastkompositter. Studenten er klar over rollen til kompositter i et moderne samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, forsøk, demonstrasjoner og prosjektarbeid. Prosjektgrupper for prosjektarbeider etableres ved semesterstart. Undervisningen gis på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Mappeevaluering er grunnlaget for 49% av sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår prosjektarbeid som skal resultere i 5 rapporter som teller 10% hver. Frist for innlevering av rapportene er er fordelt utover semesteret med ca. 3 ukers mellomrom og inneholder problemstillinger fra sentrale aspekt ved nylig gjennomgåtte tema, inkludert eksperimentelle oppgaver. Tilbakemelding på innleverte rapport gis innen 2 uker fra innleveringsfrist på rapporten, hvor en detaljert plan for frister blir oppgitt ved semesterstart. To timer i uken er avsatt for veiledning. Prosjektarbeid skal fortrinnsvis utføres i mindre grupper og leveres gruppevis, unntaksvis leveres individuelt etter avtale. Prosjektgrupper opprettes ved semesterstart. Alle fem rapport inngår endelig vurderingsgrunnlag (49%) sammen med avsluttende eksamen (51%).

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Materialteknikk tilsvarende TMM4100 Materialteknikk.

Kursmateriell

Online kompendium

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2067 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Materialer og bearbeiding - plastteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 51/100 D 27.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 30
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 49/100

Utlevering
27.02.2024

Innlevering
05.05.2024


12:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 51/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU