TMM4175 - Polymerer og kompositter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet fokuserer på de tema som er mest relevant for mekanisk konstruksjon: mekaniske og termiske egenskaper til polymerer og kompositter. Andre egenskaper som kjemisk bestandighet ot optiske og elektriske egenskaper blir kort nevnt. Detaljert innhold er: Sammenheng mellom molekylstruktur, mikrostruktur og egenskaper for ulike polymerer og kompositter. Mekaniske og termiske egenskaper for termoplaster og herdeplaster, samt fiberkompositter basert på glass, karbon, og aramidfiber. Teoretisk og praktisk anvendelse av materialmodeller for viskoelastiske, gummielastisk og lineærelastiske anisotrope materialer. Klassisk laminatteori og anvendelse. Nedbrytningsmekanismer, sviktmekanismer, skademekanisk analysemetoder samt analytiske løsninger for enkle konstruksjoner og konstruksjonselement som plater, bjelker og rør. Gjennomgang av vanlige tilvirkningsmetoder og bearbeidingsmetoder. Materialvalg og designprinsipp for konstruksjoner hvor polymerer og kompositter inngår.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten har grunnleggende kunnskaper om egenskaper til polymerer og kompositter, vanlige anvendelser av slike materialer og konstruksjonsprinsipp inkludert materialvalg, fundamentale sammenhenger, beregningsmetoder og produksjonsmetoder.

Ferdigheter: Studenten kan gjøre enkle konstruksjonsoppgaver av komponenter og produkt laget av polymerer og kompositter. Studenten kan gjøre preliminære materialvalg, evaluere eksisterende materialvalg, gjøre grunnleggende mekaniske beregninger og vurdere svikt og integritet i komponenter og strukturer. Kandidaten kan foreslå og evaluere ulike relevante produksjonsmetoder.

Generell kompetanse:
Studenten er i stand til å kommunisere teknologiske aspekt vedrørende polymerer og kompositter i et prosjekt, og kan gi svar på generelle spørsmål om muligheter og anvendbarhet for ulike former for polymerer og kompositter. Studenten er klar over rollen til polymerer og kompositter i et moderne samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, forsøk og demonstrasjoner inkludert grunnleggende materialtesting. Undervisningen gis på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 70% og obligatoriske arbeider som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Materialteknikk tilsvarende TMM4100 Materialteknikk.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2067 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 04.06.2018 09:00
Sommer UTS Arbeider 30/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.