course-details-portlet

TMM4175 - Plastkompositter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer A
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Emnet har hovedfokus på relevante tema for mekanisk design og konstruksjon der polymerbaserte komposittmaterialer anvendes. Dette inkluderer: mekaniske, termiske og kjemiske egenskaper for termoplaster, herdeplaster og fiber som glass, karbon og aramid. Teoretisk og praktisk anvendelse av materialmodeller anisotrope materialer. Klassisk laminatteori og anvendelse. Sviktmekanismer, skademekanisk analysemetoder samt analytiske løsninger for enkle konstruksjoner og konstruksjonselement som plater, bjelker og rør. Grunnleggende FEA modellering av komposittmaterialer og komposittkonstruksjoner. Gjennomgang av et utvalg av tilvirkningsmetoder og testmetoder for plastkompositter. Materialvalg, designprinsipp og pålitelighet for komposittkomponenter og konstruksjoner. I de fleste tema blir det lagt vekt beregningsmetoder og numeriske løsninger ved hjelp av enkel programmering. Det digitale kompendiet inneholder en omfattende samling av eksempler, prosedyrer og funksjoner i Python.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten har grunnleggende kunnskaper om egenskaper til plastkompositter, anvendelser av slike materialer og konstruksjonsprinsipp inkludert materialvalg, grunnleggende sammenhenger, beregningsmetoder og produksjonsmetoder.

Ferdigheter: Studenten kan gjøre enkle konstruksjonsoppgaver av komponenter og produkt laget av plastkompositter. Studenten kan gjøre preliminære materialvalg, evaluere eksisterende materialvalg, gjøre grunnleggende mekaniske beregninger og vurdere svikt og integritet i komponenter og strukturer. Kandidaten kan foreslå og evaluere ulike relevante produksjonsmetoder.

Generell kompetanse:
Studenten er i stand til å kommunisere teknologiske aspekt vedrørende kompositter i et prosjekt, og kan gi svar på generelle spørsmål om muligheter og anvendbarhet for ulike former for plastkompositter. Studenten er klar over rollen til kompositter i et moderne samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, forsøk, demonstrasjoner og prosjektarbeid. Prosjektgrupper for prosjektarbeider etableres ved semesterstart. Undervisningen gis på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 70% og obligatoriske arbeider som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Materialteknikk tilsvarende TMM4100 Materialteknikk.

Kursmateriell

Online kompendium

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2067 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Plast og kompositter
  • Konstruksjoners integritet
  • Materialer og bearbeiding - plastteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100 A

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU