course-details-portlet

TMM4167 - Ikke-destruktive teknikker og overvåking av strukturell levetid

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 65/100
Arbeider 35/100 A

Faglig innhold

Dette emnet dekker grunnleggende tema og applikasjoner relatert til bruk av ikke-destruktive teknikker som kan benyttes på laboratorier eller innen overvåking av strukturell levetid av komponenter. Fundamentale konsepter som vil bli gjennomgått:
Introduksjon av grunnleggende konsepter innen feltteori, bølgefysikk (som elastisk og elektromagnetisk bølgeutbredelse), partikkelfysikk, funksjon og bruk av sensorer samt ulike måleteknikker vil bli forklart.
Materialers påvirkning av klima, som skademekanismer relatert til temperatur eller luftfuktighet-overflate interaksjon, vil bli vektlagt gjennom hele kurset.
Hvordan man i praksis gjennomfører overvåkning av strukturell levetid med spesielt fokus på bruk av de vanligste ikke-destruktive metodene. Hver metode vil bli presentert ved å forklare de fundamentale prinsippene til metoden, utfordringer ved bruk av den spesifikke metoden og påliteligheten til metoden. I tillegg vil det bli diskutert hva som er de viktigste parametere i forhold til valg av inspeksjonsmetode og hvilke utfordringer man møter ved bruk av disse teknikkene.
Noen eksempler på ikke-destruktive teknikker som vil bli presentert: ultralyd, lydbølger, mikrobølgebånd inspeksjons teknikk, infrarød termografi og optisk interferometri.
Bruk av laboratorier og laboratorieunderisning vil være høyt prioritert i dette emnet, men vil være avhengig av antall studenter oppmeldt til emnet. Hovedmålet er å vise studentene hvordan disse metodene fungerer i praksis. 25 % av sluttkarakteren vil være basert på rapporter og presentasjoner basert på laboratorieeksperiment og 10 % vil være basert på øvingsoppgaver. Resten vil være basert på en avsluttende eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende teorier som omhandler utbredelse av elastiske og elektromagnetiske bølger i materialer.
Studenten skal forstå bruken av overvåking av strukturell levetid i praktiske applikasjoner, både i laboratorier og i feltarbeid.
Studenten skal ha detaljert forståelse av de mest brukte ikke-destruktive teknikkene (som infrarødt kamera, lydbølger, microbølgebånd inspeksjon, ultrasonisk bølger,…
Kompetanse:
Studenten skal være i stand til å velge den mest egnede ikke-destruktive teknikken for å inspisere et objekt eller materiale.
Studenten skal forstå materialers sensitivitet for ulike klimaparametere som temperatur- og omgivelsesskapt skade/nedbryting (eks. relativ fuktighet).
Studenten skal være i stand til å gjennomføre overvåkning av strukturell levetid både i laboratoriet og i felt.
Generell kompetanse:
Studenten skal ha generell kompetanse relatert til fundamental og anvendt fysikk med tanke på overvåking av strukturell levetid.
Studenten skal ha forutsetninger for å kunne gjennomføre feltarbeid relatert til overvåking av strukturell integritet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieundervisning vil være hoved metodene for læring i dette kurset. Studentene vil gjennomføre eksperiment ved bruk av ulike overvåknings/undersøkelses metoder for så å bestemme den strukturelle levetiden til ulike materialer og objekter. Her vil de viktigste ikke-destruktive metodene bli benyttet. All kommunikasjon vil foregå på engelsk (dette gjelder også forelesninger, øvinger og eksamen), det betyr at alle svar skal avgis på engelsk.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 65%, obligatoriske lab-øvinger som teller 25% og øvinger som teller 10%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Notater fra forelesningene. Indikasjoner på lærebok bli gitt under den første forelesningen i klasserommet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 35/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport (1) 65/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 11:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU