course-details-portlet

TMM4167 - Ikke-destruktive teknikker og overvåking av strukturell levetid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100 A

Faglig innhold

Dette emnet dekker grunnleggende tema og applikasjoner relatert til bruk av ikke-destruktive teknikker som kan benyttes på laboratorier eller innen overvåking av strukturell levetid av komponenter. Fundamentale konsepter som vil bli gjennomgått: Introduksjon av grunnleggende konsepter innen feltteori, bølgefysikk (som elastisk og elektromagnetisk bølgeutbredelse), partikkelfysikk, funksjon og bruk av sensorer samt ulike måleteknikker vil bli forklart. Materialers påvirkning av klima, som skademekanismer relatert til temperatur eller luftfuktighet-overflate interaksjon, vil bli vektlagt gjennom hele kurset. Hvordan man i praksis gjennomfører overvåkning av strukturell levetid med spesielt fokus på bruk av de vanligste ikke-destruktive metodene. Hver metode vil bli presentert ved å forklare de fundamentale prinsippene til metoden, utfordringer ved bruk av den spesifikke metoden og påliteligheten til metoden. I tillegg vil det bli diskutert hva som er de viktigste parametere i forhold til valg av inspeksjonsmetode og hvilke utfordringer man møter ved bruk av disse teknikkene. Noen eksempler på ikke-destruktive teknikker som vil bli presentert: ultralyd, lydbølger, mikrobølgebånd inspeksjons teknikk og infrarød termografi. 100% av sluttkarakteren vil være basert på rapporter og på øvingsoppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende teorier som omhandler utbredelse av elastiske og elektromagnetiske bølger i materialer. Studenten skal forstå bruken av overvåking av strukturell levetid i praktiske applikasjoner, både i laboratorier og i feltarbeid. Studenten skal ha detaljert forståelse av de mest brukte ikke-destruktive teknikkene (som infrarødt kamera, lydbølger, microbølgebånd inspeksjon, ultrasonisk bølger.

Kompetanse: Studenten skal være i stand til å velge den mest egnede ikke-destruktive teknikken for å inspisere et objekt eller materiale. Studenten skal forstå materialers sensitivitet for ulike klimaparametere som temperatur- og omgivelsesskapt skade/nedbryting (eks. relativ fuktighet). Studenten skal være i stand til å gjennomføre overvåkning av strukturell levetid både i laboratoriet og i felt.

Generell kompetanse: Studenten skal ha generell kompetanse relatert til fundamental og anvendt fysikk med tanke på overvåking av strukturell levetid. Studenten skal ha forutsetninger for å kunne gjennomføre feltarbeid relatert til overvåking av strukturell integritet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvelser skal være sentrale undervisningsmetodene og aktivitetene. Studentene skal gjennomføre selvstudier for å forstå de viktigste ikke-destruktive teknikkene og fysikken bak dem, presentert på leksjonene. Forelesningene og øvelsene gis på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering er grunnlaget for karakteren i emnet. Portfolioen inkluderer obligatoriske øvinger (35%) i løpet av kurset og en sluttrapport (65%) som utgjøres av i tillegg en første liten del med flervalgsspørsmål. Avhengig av antall studenter som deltar på kurset, kan rapportens sluttrapport være en grupperapport hvor gruppen utgjøres av maksimalt 2-3 studenter hver. Resultatene for delene er gitt i % -poeng, mens hele mappen tildeles bokstavkarakter. For gjentakelse av eksamen må alle vurderinger i løpet av kurset tas på nytt.

1) Den obligatoriske øvelsen under kurset må leveres uken etter oppgaven.
2) Sluttrapporten og første del som består av flervalgsspørsmål skal leveres på slutten av kurset (vanligvis innen slutten av mai/ første dagene i juni).

Kursmateriell

Forelesningene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 A

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
13.05.2024


11:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU