course-details-portlet

TMM4151 - Produkt- og materialtesting

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 60/100
Arbeider 40/100

Faglig innhold

Emnet fokuser på mekaniske testing og målemetoder, preparering, instrumentering og behandling av resultater og måledata, samt sammenligning av eksperimenter med analytiske og numeriske løsninger. Teoretisk innhold vektlegger først og fremst testmetodene og hvor nødvendig materialteknisk og mekanisk teori enten i hovedsak er dekket av nødvendig forkunnskap eller at det gis en minimum innføring i dette der det er behov.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har grunnleggende kjennskap til og teoretisk forståelse av testmetoder for produkter, komponenter og materialer, målemetoder, analoge og digitale målesystemer og behandling av signal og data.
Ferdigheter: Kandidaten kan vurdere ulike testmetoder og målemetoder, utarbeide og beskrive tester, preparere prøver, innhente og bearbeide data og sammenligne resultater med relevant teori.
Generell kompetanse: Kandidaten kan utføre eksperimentelt arbeid og rapportere og presentere eksperimentelle resultater med vurderinger og konklusjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger gir det teoretiske grunnlaget i emnet, og en samling av utvalgte eksperimentelle problem med laboratorieøvinger inngår i det obligatoriske arbeid som teller 40% av sluttkarakteren. Prosjektgrupper etableres ved oppstart av emnet.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 60% og obligatoriske arbeider som teller 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.


Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Emnene TKT4116 Mekanikk 1, TKT4122 Mekanikk 2, TMM4100 Materialteknikk 1 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 8
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 60/100 25.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU