course-details-portlet

TMM4142 - Bruddmekanikk og dimensjonering mot utmatting

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Utmattingssvikt og brudd forekommer ofte i ulike grener av ingeniørfag, og er en av hovedårsakene til uventet forkortning av forventet levetid for mekaniske komponenter. Dette fører til katastrofal strukturell svikt som resulterer i tap av liv og store kostnader. Teorien bak utmatting og bruddmekanikk muliggjør analyse av tekniske komponenter sin strukturelle integritet og bidrar til å forhindre forekomsten av strukturell svikt. Utmatting og bruddmekanikk som en vitenskapelig disiplin har gjort det mulig for forskere og ingeniører å snakke samme språk når de arbeider med design og produksjon av mekaniske komponenter og strukturer.

Dette kurset tar for seg grunnleggende og tekniske problemstillinger knyttet til design og vedlikehold av strukturer som er utsatt for statisk og syklisk mekanisk belastning. Studentene vil lære prinsippene for utmatting og bruddmekanikk, og metoder for å evaluere materialets motstand mot disse ved mekanisk testing. Faget tar også opp spørsmålene om hvordan utmattelsesoppførsel karakteriseres, hvordan svikt på grunn av utmatting og brudd er forutsagt, og til slutt hvordan denne oppførselen er knyttet til materialets mikrostruktur og utformingen av komponenten. En introduksjon til sentrale anvendelser av bruddmekanikk og utmattingsdesign i industrien, inkludert feilanalyse, design mot feil, estimering av utmattelseslevetid og eksperimentelle prosedyrer for skadedeteksjon vil også bli gitt i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Kunnskap om grunnleggende utmatting og bruddmekaniske teorier og deres fysiske sviktmekanismer.
  • Forståelse for anvendelsen av utmatting og bruddmekanikk på spesifikke ingeniørproblemer.
  • Detaljert kunnskap om eksperimentelle og elementmetode-baserte (FE-baserte) beregningsverktøy for vurdering av svikt på grunn av utmatting og brudd i materialer og konstruksjoner.
  • Metodikk for å designe mot utmatting.

Ferdigheter:

  • Kunne bruke tradisjonelle og numeriske metoder for dimensjonering av mekaniske komponenter mot utmatting.
  • Kunne bruke sprekkvekstanalyse for vurdering av lastbæring og utmattingslevetid av mekaniske komponenter som inneholder sprekker, sprekklignende defekter og geometriske kompleksiteter (også kjent som hakk).

Generell kompetanse:

Å selvstendig kunne evaluere utmattingsskader og motstand mot brudd, og å designe maskiner og konstruksjoner mot utmatting og bruddsvikt, og forutsi forventet levetid for komponenter i bruk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: Presentasjoner og tavleundervisning brukes parallelt. Undervisningsmateriell fra forelesninger blir gjort tilgjengelig på Blackboard. Kjøp av pensumslitteratur er ikke nødvendig for gjennomføring av dette kurset, men det anbefales for ekstra læring. Det anbefales å ta egne notater under forelesningene, da forelesningene omfatter temaer og diskusjoner som er lite tilgjengelig i lærebøker.

FE modellopplæring: Studentene undervises i begrenset grunnleggende kunnskap og gjennomføring av FE-analyse, samt hvordan man bruker ABAQUS - som valgt FE-program i kurset - som et effektivt verktøy for å analysere brudd- og utmattelsesliv.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • FE-prosjekt

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen (100%) danner grunnlaget for vurdering i emnet. Forelesningene og øvelsene undervises på engelsk dersom studenter som ikke snakker norsk tar kurset. Hvis undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. I dette tilfellet skal studentene også svare på engelsk. Ikke-programmerbare vitenskapelige kalkulatorer, som ikke er oppført som godkjent hjelpemiddel "bestemt, enkel kalkulator", og kalkulatorer som ikke har tilgang til Internett, kan brukes på eksamen ved godkjenning fra emneansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, FE prosjekt. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Øvinger: 8 øvinger vil bli gitt i løpet av kurset. For å kunne gå opp til eksamen 7 av 8 obligatoriske oppgaver må være godkjent.

FE prosjekt: FE-prosjektet er i form av numeriske modelleringsoppgaver basert på gitte forelesninger i emnet og skal utføres av studentene individuelt og leveres i form av skriftlig rapport. Rapporten skal inkludere beskrivelse av modelleringsprosessen og presentasjon av resultater og ikke minst diskusjoner. De leverte rapportene vil da bli vurdert etter spesifisert frist. Oppgaver levert etter fristen vil ikke bli vurdert/godkjent. For å kunne gå opp til eksamen FE-prosjektet må være godkjent.

Dersom eksamen tas på nytt, må alle obligatoriske øvelser leveres på nytt. Ved kontinuasjonseksamen kan eksamensformen endres fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Main: N. Dowling " Mechanical Behavior of Materials", Pearson Prentice Hall, 2007 (or later). Optional: T. L. Anderson: Fracture Mechanics. Fundamentals and Applications, CRC Press, 2004. Ralph I. Stephens, Ali Fatemi, Robert R. Stephens, Henry O. Fuchs "Metal Fatigue in Engineering", 2nd Edition 2000 Wiley. S. Suresh, "Fatigue of Materials" (2d edition) Cambridge University Press, 1998. Radaj, Dieter, Vormwald, Michael "Advanced Methods of Fatigue Assessment", Springer 2013

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMM4160 3.8 HØST 2023
SIO2057 3.8 HØST 2023
TMM4195 3.8 HØST 2023
SIO2077 3.8 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 01.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 3
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 56
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU