course-details-portlet

TMM4140 - Materialers mekaniske oppførsel

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 30/100 A
Rapport 30/100 A
Arbeider 40/100 A

Faglig innhold

Dette kurset tar for seg grunnleggende mekanikk og materialteknologi med sikte på å rasjonalisere, forutsi, endre og beskrive materialers mekaniske oppførsel. Det fokuseres på sammenhengen mellom struktur-egenskap-ytelse.

Kurset starter med sammenhengen mellom spenninger og tøyninger i det elastiske regimet, etterfulgt av plastisitets- og sviktteori. Det fokuseres på deformasjonsfysikk og interaksjonen med mikrostrukturen. Kurset tar også for seg de ulike mekanismene for styrking av metaller gjennom kornforfining, legering med interstitiell og substitusjonell løsninger, utfellinger, andrefase med mer.

Det gis en presentasjon av temperaturavhengighet, sviktmekanismer, flyt, brud og siging for polymere materialer. Materialmodeller for viskoelastisk deformasjon av polymerer blir betraktet gjennom Kelvin, Maxwell, Zener, og fire-parameter modeller. Kurvetilpasning av spenningsrelaksasjon blir utføres ved bruk av Prony-serien. Bolzmann superposisjonsprinsippet og tids-temperatur prinsippet blir gjennomgått. Gummi med ikke-lineær mekanisk oppførsel blir introdusert.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal ha:
- Avansert kunnskap om mikro-makro forståelse og plastisitetsteori i forbindelse med plastisk forming.
- Kunnskap om tid-temperaturavhengig respons til polymerer, sviktmekanismer til polymerer og gummi-elastisitet.
- Anvende den grunnleggende kunnskapen på materialgruppene aluminium, stål, rustfritt stål og polymerer.

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne:

- Anvende viskoelastiske modeller, Bolzmann superposisjonsprinsippet og gummi-elastiske modeller. Estimere homogeniserte egenskaper for kompositter med partikler og korte fiber.
- Gjennomføre case-studie i samarbeid med andre studenter og planlegge, gjennomføre og presentere resultatet.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal ha:
- Generell kompetanse i materialmekanikk med en god forståelse av de kvantitative sammenhengene som karakteriserer materialenes egenskaper.
- Gode evner i samarbeid og forståelse for tverrfaglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger, øvingsoppgaver og et prosjektarbeid. Det vil bli gitt en liste med mulige prosjekttemaer, men interessante temaer som er relevant for kurset er velkomne. Studentene arbeider i grupper med det valgte temaet.

Mer om vurdering

Resultatene fra gruppearbeidet skal leveres som to korte rapporter og to presentasjoner. Disse blir evaluert og danner grunnlaget til 30% + 30% = 60% av sluttkarakteren. Ved betydelig forskjell i bidragene fra gruppemedlemmene, og dette er dokumentert, så kan individuelt justering av sluttkarakter bli vurdert.

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår individuelle hjemmeoppgaver som teller max 40% og prosjektarbeider i gruppene som teller max 60%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med Bestått/ikke bestått evaluering fra 65% nivå.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2035 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU