course-details-portlet

TMM4140 - Materialers mekaniske oppførsel

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D
Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Faglig innhold

Dette kurset tar for seg grunnleggende mekanikk og materialteknologi med sikte på å rasjonalisere, forutsi, endre og beskrive materialers mekaniske oppførsel. Det fokuseres på sammenhengen mellom struktur-egenskap-ytelse.

Kurset starter med stress og tøyning i det elastiske regimet, etterfulgt av mekanismene for plastisk deformasjon og sviktteori. Det fokuseres på deformasjonsmekanismene og interaksjonene med mikrostrukturen. Kurset dekker også de ulike mekanismene for styrking og mekaniske testmetoder fra nano- til makroskala. I tillegg dekkes også nedbrytningen av material under ulike miljøforhold, med spesielt fokus på hydrogen.

Det gis en presentasjon av temperaturavhengighet, sviktmekanismer, flyt, brud og siging for polymere materialer. Materialmodeller for viskoelastisk deformasjon av polymerer blir betraktet gjennom Kelvin, Maxwell, Zener, og fire-parameter modeller. Kurvetilpasning av spenningsrelaksasjon blir utføres ved bruk av Prony-serien. Bolzmann superposisjonsprinsippet og tids-temperatur prinsippet blir gjennomgått. Gummi med ikke-lineær mekanisk oppførsel blir introdusert.

Kurset avslutter med en introduksjon til valg av ‘supermaterialer’ som har ekstreme mekaniske egenskaper.

Læringsutbytte

Kunnskap. Kandidaten skal ha:

  • Avansert kunnskap om mikro-makro forståelse og plastisitetsteori i forbindelse med plastisk forming.
  • Kunnskap om tid-temperaturavhengig respons til polymerer, sviktmekanismer til polymerer og gummi-elastisitet.
  • Kunnskap og forståelse av de kvantitative sammenhengene som brukes for materialenes mekaniske egenskaper.

Ferdigheter. Kandidaten skal:

  • Anvende den grunnleggende kunnskapen på materialgruppene aluminium, nikkellegering, stål, rustfritt stål og polymerer.
  • Anvende viskoelastiske modeller, Bolzmann superposisjonsprinsippet og gummi-elastiske modeller. Estimere homogeniserte egenskaper for kompositter.

Generell kompetanse. Kandidaten skal:

  • Gjennomføre case-studier i samarbeid med andre studenter og planlegge, gjennomføre og presentere resultatet.
  • Anvende gode evner og forståelse for tverrfaglig samhandling.
  • Kommunisere på teknisk fagspråk.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger, øvingsoppgaver og et prosjektarbeid. Det vil bli gitt en liste med mulige prosjekttemaer, men interessante temaer som er relevant for kurset er velkomne. Studentene arbeider i grupper med det valgte temaet.

Mer om vurdering

Resultatene fra gruppearbeidet skal leveres som en presentasjon+QA. Den blir evaluert og danner grunnlaget til 20% av sluttkarakteren. Ved betydelig forskjell i bidragene fra gruppemedlemmene, og dette er dokumentert, så kan individuelt justering av sluttkarakter bli vurdert. Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår presentasjon som teller max 20% og individuelle hjemmeoppgaver som teller max 20% . Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen kan eksaminasjonsformen endres fra skriftlig til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Øvingstimer brukes for hjemmeoppgaver og prosjektarbeider med veiledning fra LA og professorer. Hjemmeoppgaver er levert på innleveringsfristene gjennom hele semesteret. Prosjektarbeid skal leveres og presenteres som gruppearbeid i slutten av semester (vanligvis før eksamensperiode).

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2035 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 08.05.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 44
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Utlevering
22.04.2024

Innlevering
23.04.2024


10:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU