TMM4140 - Metalliske materialers mekaniske oppførsel

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Dette kurset tar for seg grunnleggende mekanikk og materialteknologi med sikte på å rasjonalisere, forutsi, endre og beskrive metalliske materialer sin respons av spenninger. Det fokuseres på sammenhengen mellom struktur-egenskap-ytelse. Kurset starter med sammenhengen mellom spenninger og tøyninger i det elastiske regimet, etterfulgt av plastisitets- og sviktsteori. Det fokuseres på deformasjonsfysikk og dets interaksjon med mikrostruktur. Kurset tar også for seg de ulike mekanismene for styrking av metaller gjennom kornforfining, legering med interstitiell og substitusjonell løsninger, utfellinger, andrefase, osv. Videre vil faget se på flere former for svikt, dvs. brudd, utmatting og siging.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal ha:
- Avansert kunnskap om mikro-makro forståelse og plastisitetsteori i forbindelse med plastisk forming og brudd.
- Kunnskap om bruddmekanikk og utmatting.
- Anvende den grunnleggende kunnskapen på materialgruppene aluminium, stål og rustfritt stål.

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne:
- Gjennomføre FE baserte analyser av plastisk deformasjon i metaller.
- Utføre bruddmekaniske analyser.
- Gjennomføre Case i samarbeid med andre studenter og planlegge, gjennomføre og presentere resultatet.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal ha:
- Generell kompetanse i materialmekanikk med en god forståelse av de kvantitative sammenhengene som karakteriserer materialenes egenskaper.
- Gode evner i samarbeid og forståelse for tverrfaglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger, øvingsoppgaver og et prosjektarbeid. Det vil bli gitt en liste med mulige prosjekttemaer, men interessante temaer som er relevant for kurset er velkomne. Studentene arbeider i grupper med det valgte temaet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Resultatene fra gruppearbeidet skal leveres som en kort rapport og en presentasjon. Disse blir evaluert og danner grunnlaget til 40% av sluttkarakteren. Ved betydelig forskjell i bidragene fra gruppemedlemmene, og dette er dokumentert, så kan individuelt justering av sluttkarakter bli vurdert.

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 60% og obligatoriske arbeider som teller 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen ("kont") kan eksaminasjonsformen endres fra skriftlig til muntlig eksamen.


Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2035 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 09.06.2018 09:00 E1 , E2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.