course-details-portlet

TMM4135 - Dimensjonering basert på elementmetoden, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 67/100 4 timer A
Arbeider 33/100

Faglig innhold

Idealisering av mekaniske komponenter. Grensebetingelser. Element- og systemmatriser for bjelker og skiver. Kompatible og ikke-kompatible elementer. Elementkrav, konvergens, feilestimat. Numerisk integrasjon. Isoparametriske elementer. Konsistent lastvektor. Svingninger. Varmeledning. Prosjektarbeid: Modellering og analyse på datamaskin av mekanisk konstruksjon. Resultatvurdering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Grunnleggende kunnskap i dimensjonering av mekaniske konstruksjoner. Grunnleggende teoretisk forståelse av elementmetoden. Formulering av elementmetoden for varmeledning og spenningsanalyser.
Grunnleggende teori for dynamikk og egensvingninger.

Ferdigheter:
Kunne utføre spenningsanalyser ved bruk av elementmetoden og analyseverktøy som NX Nastran. Kunne sette opp og løse enkle rammekonstruksjoner ved bruk av elementmetoden og håndberegning.
Kunne trekke slutninger basert på analyseresultater.

Generell kompetanse:
Kunne rapporter og presentere analyser, analyseresultater og konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og gruppearbeid i bruk av dataverktøyer. Prosjektgrupper etableres ved semesterstart.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår hjemmeeksamen som teller 67% og obligatoriske arbeider som teller 33%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2026 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 67/100 A

Utlevering 12.12.2020

Innlevering 12.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 67/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU