TMM4112 - Maskindeler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Systematikk for maskindeler. Dimensjonering mot utmatting: Wöhler-kurve, utmattingsgrense, Haigh-diagram, reduksjonsfaktorer, kjerveffekter, flerakset spenningstilstand, spektrumsutmatting. Maskindynamikk: Fjærende oppstilte maskiner, kritiske turtall, statisk og dynamisk balansering. Mekanismer og transmisjoner: Skruemekanismen, tannhjul og tannhjulsveksler. Bremser og clutcher. Lager: Rullingslager, dimensjonering, levetid. Fjærer: Torsjons-, skrue-, blad-, ring- og gummifjærer. Press- og krympeforbindelser: Deformasjons- og spenningsanalyse av tykkvegget rør, toleranser og pasninger. Skrueforbindelser: Gjenger, statisk fasthet, forspenning, tilsettingsmoment, skruediagrammet. Sveiseforbindelser: Styrke- og utmattingsanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Maskindelers utforming, virkemåte, mekanismer, og sammensetning til maskiner.
- Funksjonen hos noen vanlige maskindeler, og å kunne løse dimensjonerings- og konstruksjonsoppgaver for disse.
- Etablere strukturelle og dynamiske modeller for mekanisk oppførsel med basis i subsystem/kompoenet.
- Anvendelse av designkriterier for ulike (mekaniske) funksjonskrav til ulike maskinkomponenter.
- Velge fornuftige design og konstruksjonsløsninger med basis i grunnleggende basisforståelse rundt mekanisk oppførsel og designkriterier.

Ferdigheter:
Studenten skal beherske følgende:
- Anvende kunnskap fra grunnleggende fag som matematikk, fysikk, mekanikk, statikk, fasthets- og materiallære til vurdering, design og engineering av virkelige komponenter/ maskindeler.
- Redusere (enkle) maskinsystem til forenklede, representative modeller for mekanisk analyse.
- Gjøre overslagsberegninger som utgangspunkt for mer effektiv og riktig vurdering av kritiske forhold knyttet til maskinkomponenter.
- Å ha nødvendige forutsetninger til (kritisk) å evaluere resultater fra mer avansert numeriske analyse metoder FEM.

Generell kompetanse:
Studenten skal på generell basis kunne:
- Ha perspektiv på hva som inngår i en produktutviklingsprosess for en maskinkomponent.
- Ha forhold til hva som er fornuftige konstruksjonsprinsipper for utvalgte maskinkomponenter.
- Generelle konstruksjons- og engineeringsprinsipper for maskindeler.
- Selvstendig kunne erverve kunnskap om mer komplekse maskindeler og dimensjoneringsprinsipper.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, regne- og dataøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For adgang til eksamen kreves 3/4 av øvingsoppgavene godkjent.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

G. Härkegård: Dimensjonering av maskindeler, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, 2004. Støttelitteratur blir oppgitt ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.