course-details-portlet

TMM4112 - Maskindeler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Systematikk for maskindeler.
1. Dimensjonering mot utmatting: Wöhler-kurve, utmattingsgrense, Faktorer som reduserer utmatting, Smith-diagram, reduksjonsfaktorer, kjerveffekter, flerakset spenningstilstand, spektrumsutmatting.
2. Maskindynamikk: Fjærende oppstilte maskiner, kritiske turtall, statisk og dynamisk balansering.
3. Mekanismer og transmisjoner: Skruemekanismen, tannhjul og tannhjulsveksler.
4. Bremser og clutcher: Skivebremse, jevnt fordelt trykk og slitasje, Trommelbremse innvendig og utvendig, løsbar og ikke løsbare koblinger
5. Lager: Rullingslager, dimensjonering, levetid.
6. Fjærer: Torsjons-, skrue-, blad-, ring- og gummifjærer.
7. Press- og krympeforbindelser: Deformasjons- og spenningsanalyse av tykkvegget rør, toleranser og pasninger.
8. Skrueforbindelser: Gjenger, statisk fasthet, forspenning, tilsettingsmoment, skruediagrammet.
9. Sveiseforbindelser: Styrke- og utmattingsanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har kunnskap om:
- Maskindelers utforming, virkemåte, mekanismer, og sammensetning til maskiner.
- Funksjonen hos noen vanlige maskindeler, og å kunne løse dimensjonerings- og konstruksjonsoppgaver for disse.
- Etablering av strukturelle og dynamiske modeller for mekanisk oppførsel med basis i subsystem/kompoenet.
- Anvendelse av designkriterier for ulike (mekaniske) funksjonskrav til ulike maskinkomponenter.
- Valg av fornuftige design og konstruksjonsløsninger med basis i grunnleggende basisforståelse rundt mekanisk oppførsel og designkriterier.

Ferdigheter:
Studenten skal beherske følgende:
- Anvende kunnskap fra grunnleggende fag som matematikk, fysikk, mekanikk, statikk, fasthets- og materiallære til vurdering, design og engineering av virkelige komponenter/ maskindeler.
- Redusere (enkle) maskinsystem til forenklede, representative modeller for mekanisk analyse.
- Gjøre overslagsberegninger som utgangspunkt for mer effektiv og riktig vurdering av kritiske forhold knyttet til maskinkomponenter.
- Å ha nødvendige forutsetninger til (kritisk) å evaluere resultater fra mer avansert numeriske analyse metoder FEM.

Generell kompetanse:
Studenten skal på generell basis:
- Ha perspektiv på hva som inngår i en produktutviklingsprosess for en maskinkomponent.
- Ha forhold til hva som er fornuftige konstruksjonsprinsipper for utvalgte maskinkomponenter.
- Generelle konstruksjons- og engineeringsprinsipper for maskindeler.
- Selvstendig kunne erverve kunnskap om mer komplekse maskindeler og dimensjoneringsprinsipper.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, regne- og dataøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For adgang til eksamen kreves 3/4 av øvingsoppgavene godkjent.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

G. Härkegård: Dimensjonering av maskindeler, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, 2004.

Støttelitteratur:
J.A. Collins, H.R. Rusby, G.H. Staab: Mechanical Design of Machine Elements and Machines: A Failure Prevention Perspective, Wiley 2010

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU