TMA4315 - Generaliserte lineære modeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Prinsipper for statistisk modellering og inferens. Likelihoodteori. Generell teori for generaliserte lineære modeller, med anvendelser bl.a. på regresjonsmodeller for normalfordelte data, logistisk regresjon for binære og multinomiske data, Poisson-regresjon og log-lineære modeller for kontingenstabeller. Utvidelser av GLM-teori til, for eksempel, modeller for overdispersjon og kvasi-likelihood estimering.

Læringsutbytte

Emnet gir en innføring i generaliserte lineære modeller (GLM), som er en naturlig generalisering av vanlig (multippel) lineær regresjon for normalfordelte responser til responser fra en større klasse av fordelinger, spesielt diskrete fordelinger. Gjennom det obligatoriske øvingsopplegget blir studentene gjort i stand til å benytte teorien til å analysere datasett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjekt-/semesteroppgave(r) med bruk av datamaskin (statistikkpakken R). Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (70%) og prosjekt-/semesteroppgave(r) (30%). Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Annette J. Dobson og Adrian G. Barnett: An introduction to generalized linear models, 3. utgave. Chapman & Hall/CRC, 2008.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 10.12.2010 09:00
Høst ORD Arbeider 30/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.