course-details-portlet

TMA4315 - Generaliserte lineære modeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Univariat eksponenensiell familie. Multippel lineær regresjon. Logistisk regresjon. Poission-regresjon. Generell formulering av generaliserte lineære modeller med kanonisk link. Likelihood-inferens med score-funksjon og forventet Fisher-informasjon. Deviance. AIC. Wald, score og likelihood-ratio test. Lineære mixed effekt modeller med generell tilfeldig struktur. Tilfeldig skjæringspunkt og tilfeldig stigningstall. Generalisert lineær mixed effekt model. Stor vekt på programmering i R.
Mulige utvidelser: kvasi-likelihood, overdispersjon, modeller for multinomiske data, analyse av kontingenstabeller, kvantil-regresjon.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kan vurdere om en generalisert lineær modell kan brukes i en gitt situasjon og kan utføre en statistisk analyse basert på denne modellen. Studenten har teoretisk kunnskap om generaliserte lineære modeller, både når det gjelder modellantagelser, likelihoodbasert inferens og evaluering. Dette inkluderer regresjonsmodeller for normaldata, logistisk regresjon for binære data og Poisson-regresjon. Videre har studenten teoretisk kunnskap om lineære mixed effekt modeller og generaliserte linære mixed effekt modeller, både for modellantagelser, likelihoodbasert inferens og evaluering. Hovedvekt er på normal, binomisk og Poisson-modeller med tilfeldig skjæringspunkt og stigningstall.

2. Ferdigheter. Studenten kan vurdere om en generalisert lineær modell eller en generalisert lineær mixed effekt modell kan brukes i en gitt situasjon, og kan videre utføre og evaluere en slik statistisk analyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og arbeider (prosjekter). Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (70%) og arbeider (prosjekter) (30%). Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset undervises på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU