TMA4315 - Generaliserte lineære modeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Prinsipper for statistisk modellering, inferens og evaluering for generaliserte lineære modeller, med anvendelser blant annet på regresjonsmodeller for normalfordelte data, logistisk
regresjon for binære og multinomiske data, Poisson-regresjon og log-lineære modeller for kontingenstabeller. Utvidelser av GLM-teori til, for eksempel, modeller for overdispersjon, kvasi-likelihoodestimering og generaliserte lineære miksa modeller.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har solide kunnskaper om generaliserte lineære modeller og tilhørende inferens og evalueringsmetoder. Dette inkluderer regresjonsmodeller for normalfordelte data, logistisk regresjon for binære og multinomiske data, poissonregresjon og log-lineære modeller for kontingenstabeller.

2. Ferdigheter. Studenten kan vurdere om en generalisert lineær modell kan brukes i en gitt situasjon, og kan videre utføre og evaluere en slik statistisk analyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og arbeider (prosjekter). Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (70%) og arbeider (prosjekter) (30%). Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset undervises på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 C 07.12.2017 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , DI42 , Storhall del 2
Sommer UTS Arbeider 30/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.