TMA4300 - Beregningskrevende statistiske metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Klassiske og markovkjedeteknikker for Monte Carlo-simulering. Hierarkiske bayesianske modeller og inferens i disse. EM-algoritmen (Expectation maximization). Bootstrapping, kryssvalidering og ikke-parametriske metoder. Klassifikasjon.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kjennskap til beregningskrevende teknikker for å gjøre statistisk inferens. Dette inkluderer direkte- og MCMC-teknikker for Monte Carlo-simulering, samt EM-algoritmen og bootstrapping. Videre har studenten basiskunnskap om hvordan komplekse
statistiske problemer kan formuleres og løses ved hjelp av hierarkiske bayesianske modeller.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende beregningskrevende teknikker, slik som Monte Carlo-simulering, EM-algoritmen og bootstrapping, til å løse enkle anvendte problemer.

3. Generell kompetanse. Studenten er i stand til å gi en faglig muntlig presentasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, arbeider (prosjekter) og studentpresentasjoner av utvalgte tema. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (70%) og arbeider (prosjekter) (30%). Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider
  • Studentpresentasjoner

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5085 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.