TMA4295 - Statistisk inferens

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Transformasjoner og momenter av tilfeldige variabler. Definisjon av fordelingsklasser. Ulikheter og konvergensteoremer. Suffisiente observatorer. Frekventistiske og bayesianske estimatorer. Metoder for konstruksjon av punktestimatorer, intervallestimatorer og hypotesetester, samt optimalitet av disse. Asymptotiske egenskaper for estimatorer og hypotesetester.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har solide teoretiske kunnskaper om generelle prinsipper for statistisk
inferens. Studenten har kunnskap om hvordan punkt- og intervallestimatorer, samt hypotesetester konstrueres, og om hvordan disse estimatorene og testene evalueres. Studenten har
innsikt i hvordan optimale estimatorer og tester konstrueres. Studenten har også noe kjennskap
til asymptotisk teori for statistisk inferens.
2. Ferdigheter. Studenten kan utføre punktestimering, hypotesetesting og intervallestimering under et stort mangfold av diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Studenten
kan videre evaluere egenskapene til disse estimatorene og testene, såvel for endelige utvalgsstørrelser som asymptotisk når utvalgsstørreelsen vokser, samt velge optimale estimatorer
og tester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Spesielt utvalgte øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5084 7.5
ST2201 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 19.12.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.