course-details-portlet

TMA4295 - Statistisk inferens

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Transformasjoner og momenter av tilfeldige variabler. Definisjon av fordelingsklasser. Ulikheter og konvergensteoremer. Suffisiente observatorer. Frekventistiske og bayesianske estimatorer. Metoder for konstruksjon av punktestimatorer, intervallestimatorer og hypotesetester, samt optimalitet av disse. Asymptotiske egenskaper for estimatorer og hypotesetester.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har solide teoretiske kunnskaper om generelle prinsipper for statistisk inferens. Studenten har kunnskap om hvordan punkt- og intervallestimatorer, samt hypotesetester konstrueres, og om hvordan disse estimatorene og testene evalueres. Studenten har innsikt i hvordan optimale estimatorer og tester konstrueres. Studenten har også noe kjennskap til asymptotisk teori for statistisk inferens. 2. Ferdigheter. Studenten kan utføre punktestimering, hypotesetesting og intervallestimering under et stort mangfold av diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Studenten kan videre evaluere egenskapene til disse estimatorene og testene, såvel for endelige utvalgsstørrelser som asymptotisk når utvalgsstørreelsen vokser, samt velge optimale estimatorer og tester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Spesielt utvalgte øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5084 7.5
ST2201 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 09.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU